Razpis štipendij ”Energija znanju – znanje energiji”

Pred Šaleško dolino je na energetskem področju izjemno pomembno obdobje. V razvojnem načrtu Premogovnika Velenje smo razpoložljive zaloge premoga uskladili z investicijskimi načrti modernizacije pridobivanja električne energije v Termoelektrarni Šoštanj.
Skupina Premogovnik Velenje ves čas izvaja aktivno štipendijsko politiko za kadre, ki so potrebni v procesu pridobivanja premoga, za podporne procese, za delo v povezanih družbah in za razvoj. Zaradi naše velike vpetosti v lokalno okolje pa želimo vzpodbuditi tudi razvojna razmišljanja mladih, ki svoje prihodnosti ne vidijo izključno v Premogovniku. Kot družbeno odgovorno podjetje razpisujemo štipendije za tri študente/študentke katerekoli smeri študija. Pridobitev štipendije je povezana z izdelavo raziskovalne naloge. Izbranim štipendistom bo pri izdelavi naloge pomagal mentor iz Skupine Premogovnik Velenje. Po eno štipendijo bomo podelili študentu/študentki iz Mestne občine Velenje, iz občine Šoštanj in iz občine Šmartno ob Paki. Pričakujemo izvirne ideje in kvalitetno izdelane raziskovalne naloge s konkretnimi idejami in predlogi za realizacijo. 

          
Pogoji za pridobitev štipendije:
• stalno bivališče v Mestni občini Velenje oz. občinah Šoštanj in Šmartno ob Paki,
• prijava ideje za raziskovalno nalogo, ki je lahko povezana z razvojem Mestne občine Velenje, občin Šoštanj ali Šmartno ob Paki oz. z razvojem v celotni Šaleški dolini. Dobrodošle so izvirne ideje, povezane z lokalnim okoljem, premogovništvom, energetiko, razvojem podjetništva (tudi socialnega) in so jih kandidati pripravljeni obdelati v raziskovalni nalogi,
• izdelava raziskovalne naloge v času enega leta od podpisa štipendijske pogodbe. Naloga ostane v lasti Premogovnika Velenje,
• najmanj prav dober uspeh v 4.  letniku srednjega šolanja in pri maturi za prvi letnik študija ali najmanj povprečna ocena 8 vseh opravljenih izpitov za višje letnike študija,
• višina štipendije bo usklajena z višino Zoisovih štipendij,
• o izboru kandidatov bo odločala komisija Premogovnika Velenje,
• rok za prijave je 30. 10. 2010.

Postopek prijave:
1. Prijava mora biti oddana na naslovu ali naslovljena: Premogovnik Velenje, d. d., Izobraževalni center Skupine Premogovnik Velenje, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje – s pripisom »ZA ŠTIPENDIJO: ENERGIJA ZNANJU – ZNANJE ENERGIJI«.
2. Kandidati/ke morajo k prijavi poleg izbora teme za raziskovalno nalogo priložiti:
• življenjepis,
• potrdilo o stalnem bivališču,
• potrdilo o opravljenih izpitih za zadnji dokončani letnik za študente višjih letnikov oziroma fotokopijo zaključnega in maturitetnega spričevala za študente prvih letnikov,
• potrdilo o vpisu,
• dispozicijo raziskovalne naloge na največ dveh straneh.
3. Nepopolnih prijav in prijav, ki ne bodo oddane v razpisanem roku, komisija ne bo upoštevala.
4. Kandidati dobijo dodatne informacije in odgovore na vprašanja v zvezi z izborom teme raziskovanja pri Majdi Lampret, vodji projektov izobraževanja, na tel. številki: 03/899 6447.
5. Kandidati bodo o izboru obveščeni do 15. novembra 2010.

Objavljeno: 15-10-2010