Zaposlovanje in štipendiranje

V Premogovniku Velenje zaradi pomanjkanja tehničnega kadra na trgu delovne sile že od nekdaj skrbimo za vzgojo lastnega kadra s pomočjo sistema štipendiranja in izvajanja praktičnega usposabljanja pri delu.

Aktivno sodelujemo z različnimi fakultetami in izobraževalnimi institucijami. Ena izmed oblik spodbujanja zaposlovanja je tudi možnost opravljanja obvezne prakse in izdelave zaključnega dela študentom različnih študijskih programov.

Zavedamo se, da se vzgoja kompetentnega kadra začne že zelo zgodaj, zato organiziramo tudi »dan odprtih vrat« za devetošolce okoliških osnovnih šol, sodelujemo pri različnih tehničnih delavnicah, smo aktivni partner pri izvedbi informativnih dni, posneli smo promocijski film, ki prikazuje poklice v rudarstvu kot zanimive in obetavne. Štipendisti v rudarskih programih imajo poleg kadrovske štipendije številne ugodnosti (brezplačni prevozi, učbeniki, zdravniški pregledi, možnost subvencioniranja dijaškega doma …), za izvajanje praktičnega usposabljanja imamo usposobljene učitelje in inštruktorje ter imamo vpeljan sistem mentorstva.

Za sistematičen prenos znanja imamo vzpostavljeno organizacijsko enoto Praktično izobraževanje, kjer imajo vsi učitelji, inštruktorji in mentorji pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo za delo z dijaki in študenti na obvezni praksi. Sistem mentorstva je v družbi zelo dobro integriran in povečuje kakovost medgeneracijskega prenosa znanja in sodelovanja. Na različne načine spodbujamo tudi naše zaposlene k formalnemu izobraževanju in tako uporabimo/izkoristimo potencial oz. znanje in kompetence že zaposlenih in izkušenih delavcev.

Pripravljamo programe, s pomočjo katerih bomo na najbolj optimalen način sami usposobili zaposlene za konkretna dela in hkrati poiskali najustreznejši način preverjanja in potrjevanja teh znanj. Potekajo tudi priprave na sistem usposabljanja preko NPK (nacionalna poklicna kvalifikacija).

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Razpisi prostih delovnih mest v Skupini Premogovnik Velenje: 

Skupina Premogovnik Velenje razpisuje prosta delovna mesta ključavničar, strojnik, strojni tehnik, mehatronik, tehnik mehatronike v jami in izven jame.

PV javna objava Pripravnik strojna
Skupina Premogovnik Velenje razpisuje prosta delovna mesta elektrikar, elektrotehnik, energetik, mehatronik v jami in izven jame.

PV javna objava Pripravnik elektro
Družba Premogovnik Velenje razpisuje več prostih delovnih mest rudarski delavec (jama).

Javna objava prostih delovnih mest PV_Rudarski delavec 2023
Družba PLP razpisuje prosti delovni mesti upravljavec z lesno obdelovalnimi stroji.

Objava prostega delovnega mesta_PLP_Upravljalec 2022

RAZPIS ŠTIPENDIJ IN VAJENIŠTVA 

Štipendijska politika ima v naši Skupini pomembno vlogo pri pridobivanju ustreznih kadrov, zato štipendisti v Skupini Premogovnik Velenje predstavljajo pomemben vir bazena talentov za podjetja. V zadnjih letih se spreminja struktura štipendistov, saj opažamo padec rudarsko usmerjenih štipendistov ter rast štipendistov s področja strojništva in elektrotehnike, s katerimi nadomeščamo pomanjkanje rudarskih programov.

Zavedamo se pomena naložbe v znanje in potencial mladih, zato želimo uspešno zgodbo štipendiranja nadaljevati tudi v prihajajočih šolskih letih.