18. Skupščina Premogovnika Velenje

18. Skupščine Premogovnika Velenje, ki je potekala v sredo, 31. avgusta 2011, se je udeležilo 81,6 odstotkov delničarjev z glasovalno pravico.

Delničarji so se na Skupščini najprej seznanili z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010, z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter s prejemki direktorja in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010, ter z ugotovitvijo, da družba za leto 2010 ne izkazuje bilančnega dobička.… Preberi več

Objavljeno: 31-08-2011

Rudarji Premogovnika Velenje odslej v novih kopalnicah

V času kolektivnih dopustov smo v Premogovniku Velenje obstoječo kopalnico za tuširanje s sanitarijami na NOP-u po skoraj 25 letih intenzivne uporabe popolnoma obnovili. Obnova je bila izvedena v neverjetnih 14 dneh.

Namen prenove je bil, da se zaradi dotrajanosti objekt v celoti obnovi, s čimer se je povečala tudi njegova energetska učinkovitost. Z zamenjavo oken in namestitvijo drsnih vrat se je povečala toplotna izolacija objekta, z namestitvijo posebnih pip, ki se po določenem času samodejno zaprejo, pa se bo občutno zmanjšala tudi poraba vode.… Preberi več

Objavljeno: 26-08-2011

V ponedeljek izredna seja Sveta Mestne občine Velenje

V ponedeljek, 29. avgusta 2011, bo ob 19. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) 2. izredna seja Sveta Mestne občine Velenje.
Svetnice in svetniki se bodo seznanili z Vizijo dolgoročnega razvoja družbe Premogovnik Velenje, d. d., in Skupine Premogovnik Velenje ter sprejeli uradno stališče lokalne skupnosti do predstavljenega dokumenta.

Za sklic izredne seje so se odločili zaradi izjemnega pomena vprašanja trajnostnega razvoja in energetike za celotno Šaleško dolino ter zaradi velikega vpliva nadaljnjega razvoja Premogovnika Velenje na razvoj lokalne skupnosti.… Preberi več

Objavljeno: 26-08-2011

Skupna reševalna vaja rudarskih in gorskih reševalcev iz izvoznega jaška NOP II

V času, ko se zaključujejo pripravljalna dela na jašku NOP II Premogovnika Velenje in se pripravljamo na globljenje jaška po klasični rudarski metodi, je v sredo, 17. avgusta, na območju izgradnje novega jaška potekala skupna reševalna vaja Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje in Gorske reševalne službe – Postaja Celje, v kateri so prikazali postopek reševanje iz globin novega jaška. Predpostavka vaje reševanja je bil padec delavca v globino jaška NOP II, kar naj bi se zgodilo pri izvajanju pripravljalnih del.… Preberi več

Objavljeno: 22-08-2011

Športna plastenka AquaVallis

V podjetju HTZ Velenje smo skupaj s poslovnimi partnerji tako doma kot iz tujine razvili Športno plastenko AquaVallis, ki s pomočjo vgrajenega mikrobiološkega filtra iz vode odstrani viruse, bakterije (tudi nevarno bakterijo E-Coli), težke kovine, klor, slab okus in ostale umazanije. Na ta način vam zagotavlja čisto in neoporečno pitno vodo vedno in povsod. Vsi minerali in rudnine ostanejo v vodi.… Preberi več

Objavljeno: 12-08-2011

Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Premogovnik Velenje, d. d.

Uprava družbe Premogovnik Velenje d.d. v skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 na podlagi zahteve delničarja Holding Slovenske elektrarne d.o.o., ki je imetnik 2.119.598 delnic, kar predstavlja 77,7282 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazana upravičenje, da v skladu z 298. členom ZGD-1 zahteva dodatno točko dnevnega reda skupščine, sklicane za dne 31. avgust 2011 ob 12.… Preberi več

Objavljeno: 12-08-2011

Dr. Milan Medved še 4 leta na čelu Premogovnika Velenje

Na 14. redni seji Nadzornega sveta Premogovnika Velenje, ki je potekala 9. avgusta 2011, so nadzorniki zaključili razpisni postopek za mesto direktorja Premogovnika Velenje. Rok za prijavo je potekel v ponedeljek, 8. 8. 2011. Na razpis za direktorja družbe je prispela ena prijava, in sicer prijava dosedanjega direktorja. Člani NS PV so po pregledu prispele dokumentacije za naslednje 4-letno obdobje, ki se prične s 1.… Preberi več

Objavljeno: 10-08-2011

Premogovnik Velenje uspešen pri črpanju evropskih sredstev iz RFCS sklada

V Premogovniku Velenje smo se v zadnjih nekaj letih intenzivno lotili priprav projektov za prijave na slovenske in EU razpise, med drugim tudi na razpis Raziskovalnega sklada za premog in jeklo (RFCS). Pri tem sodelujemo s številnimi tujimi partnerji, EU komisijo, Združenjem za premog in jeklo v Bruslju EURACOAL, Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS idr. Zavedamo se, da so takšni razvojni projekti investicija za prihodnost in uspešno delovanje premogovnika v naslednjih letih.… Preberi več

Objavljeno: 03-08-2011