Kontekst organizacije

Sistem vodenja

Sistem vodenja predstavlja skupek medsebojno povezanih procesov, skozi katere uresničujemo svoje poslanstvo, vizijo in vrednote ter zagotavljamo zadovoljstvo kupcev, lastnikov, poslovnih partnerjev in vseh zaposlenih.

Sestavni dela sistema ravnanja z okoljem je sistem upravljanja z energijo.

Področje uporabe sistema vodenja

Področje uporabe sistema vodenja (kakovosti, varnosti in zdravja pri delu, ravnanja z okoljem ter upravljanja z energijo) je vezano na lokacije, povezane s procesom pridobivanja premoga, in vključuje vsa navedena področja, okolja/zainteresirane strani v kontekstu organizacije. Področje uporabe sistema vodenja redno preverjamo in potrjujemo na vodstvenem pregledu. Področje uporabe sistema upravljanja varovanja informacij zajema področje sistemskega prostora v sklopu informatike.

Sistem vodenja je vezan na zahteve lastnika HSE in skupne procese, povezane z lastnikom. Sistem vodenja je vezan na skupne procese Skupine PV, predvsem skupne procese HTZ.

Politika sistema vodenja

Politika sistema vodenja dopolnjuje poslovno politiko družbe PV in Skupine PV in zajema:

  • stalno spremljanje, merjenje in analiziranje vplivov na kakovost, varnost in zdravje pri delu, okolje (okoljskih vidikov) ter energetsko učinkovitost kot posledico izvajanja procesa pridobivanja premoga in zagotavljanje virov za izboljševanje stanja z jasno postavljenimi cilji in programi;
  • dosledno spremljanje in upoštevanje zahtev zakonodaje, internih predpisov in odločb, vezanih na okolje, varnost in zdravje pri delu, upravljanje z energijo in informacije;
  • stalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na področjih kakovosti, varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, upravljanja z informacijami ter učinkoviti in varčni rabi energije;
  • preprečevanje poškodb in okvar zdravja;
  • nenehno izboljševanje stanja na področjih kakovosti, varnosti, okolja, energetske učinkovitosti in varovanja informacij;
  • redno komuniciranje z zaposlenimi v družbi, dobavitelji, kupci, inšpekcijskimi službami, zdravstvenimi organizacijami in inštituti ter drugim okoljem, z namenom vzdrževanja in izboljševanja medsebojnega zaupanja;
  • politiko sistema vodenja redno vzdržujemo in preverjamo na vodstvenem pregledu ter je dostopna zainteresiranim stranem.

Vizija

Družba Premogovnik Velenje bo s prestrukturiranjem in reorganizacijo postavila temelje zaupanja vrednega podjetja in dobavitelja ključnega energenta v strateškem energetskem objektu RS. Družba bo poslovala stabilno, dejavnosti bodo usmerjene v osnovni proces pridobivanja premoga. Temelj nadaljnje racionalizacije procesov bodo njene lastne razvojne aktivnosti.

Poslanstvo in vrednote

Poslanstvo Premogovnika Velenje je dolgoročno in konkurenčno pridobivanje glavnega energenta v strateškem objektu RS TEŠ v skladu z načeli trajnostnega razvoja, hkrati pa tudi ohranjanje, razvoj in trženje znanj na podzemnih pridobivalnih delih in opremi.

Vrednote, ki jih bomo spoštovali pri svojem delu, so:

– delavnost – trdo in vztrajno delo za doseganje zastavljenih ciljev;

– gospodarnost – varčnost in previdnost pri porabi virov in sredstev;

– varnost in zdravje zaposlenih in širše;

– previdnost – previdno ravnanje in izogibanje tveganjem;

– prilagodljivost – prožnost, zmožnost spreminjati svoje odzive glede na nove okoliščine;

– sodelovanje – pomen sodelovanja in vzajemne delitve odgovornosti za opravljeno delo;

– vljudnost – prijaznost in spoštovanje osebnega dostojanstva drugih;

– ustvarjalnost – razvijanje novih zamisli in uporaba inovativnih pristopov;

– razvoj – skrb za osebno rast, učenje in razvoj.