Kontekst organizacije

Sistem vodenja

Sistem vodenja predstavlja skupek medsebojno povezanih procesov, skozi katere uresničujemo svoje poslanstvo, vizijo in vrednote ter zagotavljamo zadovoljstvo kupcev, lastnikov, poslovnih partnerjev in vseh zaposlenih.

Sestavni dela sistema ravnanja z okoljem je sistem upravljanja z energijo.

Področje uporabe sistema vodenja

Področje uporabe sistemov vodenja (kakovosti, varnosti in zdravja pri delu, ravnanja z okoljem obvladovanja premoženja) je vezano na lokacije povezane s procesom pridobivanja premoga in vključuje vsa navedena področja-okolja/zainteresirane strani v kontekstu organizacije.

Sistemi vodenja vključujejo zahteve lastnika in skupne procese povezane z lastnikom. Sistemi vodenja so vezani tudi na skupne procese Skupine PV. Področje uporabe sistema obvladovanja premoženja zajema ključna premoženja v procesu pridobivanja premoga.

Politika sistema vodenja

Politika sistemov vodenja je vezana na kakovost, varnost in zdravje pri delu, ravnanje z okoljem ter obvladovanje premoženja. Vključuje:

 • stalno spremljanje, merjenje in analiziranje vplivov na kot posledico izvajanja procesa pridobivanja premoga in zagotavljanje virov za izboljševanje stanja z jasno postavljenimi cilji in programi,
 • dosledno spremljanje in upoštevanje zahtev zakonodaje, internih predpisov in odločb vezanih na sisteme vodenja,
 • stalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na področjih sistemov vodenja,
 • preprečevanje poškodb in okvar zdravja ter zmanjševanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu,
 • nenehno izboljševanje stanja sistemov vodenja in
 • redno komuniciranje z zaposlenimi v družbi, dobavitelji, kupci, inšpekcijskimi službami, zdravstvenimi organizacijami in inštituti ter ostalim okoljem, z namenom vzdrževanja in izboljševanja medsebojnega zaupanja.

Politike sistemov vodenja so enotno oblikovane za skupino HSE. Politike sistemov vodenja skupine HSE so objavljene na Naše usmeritve | HSE.

Vizija

Družba Premogovnik Velenje bo s prestrukturiranjem in reorganizacijo postavila temelje zaupanja vrednega podjetja in dobavitelja ključnega energenta v strateškem objektu RS. Družba bo poslovala stabilno, dejavnosti bodo usmerjene v osnovni proces pridobivanja premoga. Temelj nadaljnje racionalizacije procesov bodo njene lastne razvojne aktivnosti.

Poslanstvo in vrednote

Poslanstvo Premogovnika Velenje je dolgoročno in konkurenčno pridobivanje glavnega energenta v strateškem objektu RS TEŠ v skladu z načeli trajnostnega razvoja, hkrati pa tudi ohranjanje, razvoj in trženje znanj na podzemnih pridobivalnih delih in opremi.

Vrednote, ki jih bomo spoštovali pri svojem delu, so:

 • delavnost – trdo in vztrajno delo za doseganje zastavljenih ciljev;
 • gospodarnost – varčnost in previdnost pri porabi virov in sredstev;
 • varnost in zdravje zaposlenih in širše;
 • previdnost – previdno ravnanje in izogibanje tveganjem;
 • prilagodljivost – prožnost, zmožnost spreminjati svoje odzive glede na nove okoliščine;
 • sodelovanje – pomen sodelovanja in vzajemne delitve odgovornosti za opravljeno delo;
 • vljudnost – prijaznost in spoštovanje osebnega dostojanstva drugih;
 • ustvarjalnost – razvijanje novih zamisli in uporaba inovativnih pristopov;
 • razvoj – skrb za osebno rast, učenje in razvoj.