Jamomerstvo – Rudarska merjenja

Jamomerstvo je veja rudarske znanosti in tehnologije. Vključuje vse meritve, izračune in kartiranja, ki služijo raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin ter izgradnji rudarske infrastrukture tako na površini kot pod njo. Pridobljeni podatki so ključni za izdelavo rudniških načrtov, spremljanje in planiranje odkopavanja in tudi za spremljanje vplivov rudarjenja na okolje.

 

 

 

 

 

 

Enota Jamomerstvo in geodezija deluje na področjih rudarskih merjenj, inženirske geodezije, zemljiškega katastra, katastra stavb ter katastra gospodarske javne infrastrukture, poizvedb, analiz in modeliranja na osnovi CAD-programov in geografskih informacijskih sistemov.

Naloge službe jamomerstva zajemajo sklop merske podpore pri načrtovanju in obvladovanju procesa odkopavanja premoga in sklop merske podpore obvladovanju dogodkov v pridobivalnem prostoru Premogovnika Velenje. Naše storitve delimo na dva sklopa, ki smiselno pokrivata posamezna področja dela; to sta jamski sklop in dela na površini oz. zunanje jamomerstvo in geodezija.

Storitve v jami

V jamskem sklopu jamomerstva se ukvarjamo s storitvami, ki zajemajo meritve pri usmerjanju izdelave jamskih prog in spremljajočih objektov, nadalje meritve za spremljanje parametrov odkopavanja premoga ter vzdrževanja baz in arhiviranja jamomerske dokumentacije. Služba skrbi za izdelavo in dopolnjevanje jamske karte ter pripravo prognostičnih profilov pridobivalnega območja, kar predstavlja osnovo za projektiranje odkopavanja premoga in spremljajočih jamskih objektov.

Storitve na površini

V sklopu zunanjega jamomerstva spremljamo stanje ugrezanja površja, do katerega prihaja zaradi podzemnega odkopavanja premoga. Na površini že nekaj desetletij izvajamo meritve opazovalnih mrež Premogovnika Velenje na območju odkopavanja in širše. Meritve zajemajo poleg standardnih geodetskih tehnik (triangulacija, trilateracija, nivelman, GNSS) tudi modernejše metode, med katere spadajo aerofotogrametrija, terestrično lasersko skeniranje in samodejni GNSS sistem za spremljanje pomikov in deformacij v realnem času. Skupaj tako opazujemo premike in deformacije površine na več kot 1.000 ha v Šaleški dolini, izvajamo sonarske meritve za določitev globine šaleških jezer ter premike in deformacije objektov.

Na osnovi rezultatov teh meritev in računalniškega modeliranja se pripravljajo napovedi pomikov terena za posamezna obdobja vse do konca načrtovanega odkopavanja premoga v Šaleški dolini, kar omogoča pravočasno in primerno pripravo, sanacijo in ureditev degradirane površine. Poudarek je na znanstveni analizi meritev premikov terena in njihovih posledic na okolje. Jamomerski del vsakega rudarskega projekta tako vsebuje tudi napovedi vpliva posameznih in vseh odkopov na površino, t. j. premikov terena zaradi odkopavanja premoga. V ta namen se v Premogovniku Velenje uporablja računalniško podprt model za napovedovanje premikov površine kot posledice pridobivanja premoga, ki omogoča izračun horizontalnih in vertikalnih premikov terena za vse opazovane točke, ki tvorijo reliefni model pridobivalnega območja.

 

 

 

 

 

 

Vrhunske storitve

Ena od temeljnih usmeritev programa je uvajanje novih tehnologij, posodabljanje opreme z najsodobnejšimi instrumenti in računalniškimi programi, ob tem pa ne zanemarjamo izobraževalne komponente naših zaposlenih.