RAZISKOVALNI PROJEKTI IN ŠTUDIJ

Pod pojmom raziskave in razvoj v družbi PV razumemo nenehno izboljševanje procesa pridobivanja premoga ob zagotavljanju najvišje stopnje varnosti. Razvojno področje je organizacijsko umeščeno pod Tehnične službe. Delo raziskav in razvoja poteka zlasti na področjih pridobivanja premoga, podpornih tehničnih storitev in čistih premogovih tehnologij (CCT). Razvojno delo je organizirano v okviru programskih nalog, projektov, magistrskih in doktorskih študijev ipd. V projektnih timih sodeluje različno število zaposlenih, glede na potrebe projekta. Največkrat so to mešani timi, ki vključujejo strokovnjake/inženirje s področij rudarstva, ekonomije, strojništva, elektrotehnike in IT. Primarni namen raziskav in razvoja v Premogovniku Velenje ni iskanje in uvajanje visokotehnoloških in znanstvenih rezultatov, temveč zagotavljanje optimalne proizvodnje in maksimalne varnosti za zaposlene.

 

V smislu optimizacije in racionalizacije procesa pridobivanja premoga izvajamo razvojne projekte na področjih:

  • varnost in zdravje pri delu,
  • izdelava jamskih objektov,
  • pridobivanje premoga ter ekologija delovnega okolja,
  • transport in logistika,
  • jamsko vrtanje,
  • energetsko področje,
  • rekultivacija in sanacija površin,
  • prestrukturiranje in prihodnji projekti,
  • čiste premogovne tehnologije.

 

V okviru razvojno-raziskovalnega dela iščemo primerne centralizirane in decentralizirane razpise, pri čemer sodelujemo s številnimi mednarodnimi univerzami, inštituti, premogovniki in podjetji. Trenutno v družbi potekajo s strani EU sofinancirani projekti:

REECOL (Ecological rehabilitation and long term monitoring of post mining areas) – Ekološka sanacija in dolgoročni monitoring rudarskih površin po končanem izkoriščanju.

Premogovnik Velenje je eden izmed enajstih partnerjev, ki predstavljajo raziskovalne ustanove in industrijska podjetja iz petih evropskih držav. Cilj projekta REECOL je vzpostaviti postopke in rešitve za ekološko sanacijo in dolgoročni monitoring rudarskih površin po končanem izkoriščanju. Projekt bo zagotovil novo in inovativno raziskavo z neposrednim in pozitivnim vplivom na premogovne regije v tranziciji ter podprl možnosti trajnostne ekološke sanacije in družbeno-ekološko sprejemljivostjo. Več o projektu na povezavi REECOL – Ecological rehabilitation and long term monitoring of post mining areas (komag.eu).

Trajanje: 2023–2026.

MAPROC (Monitoring, assessment, prevention and mitigation of rock burst and gas outburst hazards in coal mines; razpis RFCS – Research Fund for Coal and Steel) – Spremljanje, ocenjevanje, preprečevanje in omejevanje stebrnih udarov in izbruhov plina v premogovnikih.

Trajanje: 2015–2019.

METHENERGY PLUS (Methane recovery and harnessing for energy and chemical uses at coal mine sites) – Zajem metana iz jamskega zraka s pomočjo nanomembran oziroma katalizatorjev (razpis RFCS – Research Fund for Coal and Steel). Projekt obravnava emisije metana iz premogovnikov kot potencialni vir za proizvodnjo energije in kemikalij. Preverjene bodo različne strategije v okviru razvoja postopkov, naprednih reaktorjev in izgorevalnih naprav.

Trajanje: 2017–2020.

ROCD (Reducing risks from Occupational exposure to Coal Dust) – Premogov prah – preventiva in kurativa (razpis RFCS – Research Fund for Coal and Steel). Predvidene aktivnosti bodo pregled stanja in analiza nevarnosti premogovega prahu v EU, vzorčenje, razvoj optičnega merilnega real-time inštrumenta za koncentracije prahu (in-situ testi, analize), analiza in simulacije/modeliranje usedanja premogovega prahu z zaščitnimi ukrepi, avtomatizacija odpraševanja glede na fazo delovnega procesa, analiza in testiranje zaščitne opreme ter izdelava e-aplikacije za učenje in trening.

Trajanje: 2017–2020.

INDIRES (Information Driven Incident Response) – Razvoj aplikativnih rešitev in opreme za ukrepanje in reševanje v primeru izrednih dogodkov v premogovnikih. Cilji projekta so izdelava ustreznih senzorjev in merilnikov odpornih na vplive v izrednih razmerah, ekspertnih sistemov za pomoč pri določanju potrebnih ukrepov ter razvoj opreme in naprav, ki se bodo uporabile v izrednih razmerah.

Trajanje: 2017–2020.

INESI (Increase Efficiency and Safety Improvement in Underground Mining Transportation Routes) – Razvoj ekspertnega sistema NOR in sistem optimizacije logistike (razpis RFCS – Research Fund for Coal and Steel). Večplastni projekt na temo varnosti pri transportu in logističnih procesih – naš del zajema predvsem razvoj ekspertnega sistema NOR ter testiranje detekcije, razvoj optimalnega logističnega sistema za pravočasni/optimalni (JIT) transport opreme in materiala v jamo, po njej, iz nje in na površini.

Trajanje: 2017–2020.

OPTI-MINE (Demonstration of Process Optimization for Increasing the Efficiency and Safety by integrating Leading Edge Electronic Information and Communication Technologies ICT in Coal Mines). Prikaz možnosti optimizacije procesov za povečanje učinkovitosti in varnosti v premogovnikih z uporabo najnovejših informacijskih in komunikacijskih tehnologij, razvoj in uporaba inteligentnih komunikacijskih naprav in omrežij za žično in brezžično komunikacijo ter prenos podatkov. (razpis RFCS –Research Fund for Coal and Steel).

Trajanje: 2011–2013.

E-SMARTGRID (Mining Smart Electrical Grids) – Pametna električna omrežja v premogovnikih, ki predstavljajo nadgradnjo obstoječega elektroenergetskega sistema, po katerem odjemalci dobivajo varno, zanesljivo in poceni električno energijo. V okviru projekta so razviti senzorji in aktuatorji, ki omogočajo nadzor nad jamskimi električnimi omrežji in upravljanje z njimi, programske aplikacije za upravljanje električnih omrežij in sistemov za podporo odločanju DSS (Decision Support System), skupaj z pripadajočimi uporabniškimi vmesniki.

Trajanje: 2013–2016.

PICTO (Production Optimisation and Risk Minimisation at High Production Faces in Coal and Lignite Mines) – Zmanjšanje tveganj delovnega okolja na odkopih v rudnikih premoga (razpis RFCS –Research Fund for Coal and Steel). Projekt zajema spremljavo zračilnih parametrov na odkopih in modeliranje stanja, izvedbo razplinjevanja in spremljavo parametrov ter razvoj modelnih rešitev za optimizacijo plinskih stanj med odkopavanjem. Partnerji v projektu so IMG PAN, GIG, PGG (Poljska), Imperial College (VB), Eickhoff (Nemčija).

Trajanje: 2018–2021.

V minulih letih smo uspešno izvedli še številne druge mednarodne in lokalne razvojno-raziskovalne projekte, financirane predvsem iz Raziskovalnega sklada za premogovništvo in jeklarstvo in 7. Okvirnega programa pri Evropski komisiji (RFCS) ter Agencije za raziskave in razvoj Republike Slovenije.

V sodelovanju s tujimi in domačimi partnerji smo raziskovali načine obvladovanja premogovega plina (CoGasOUT, GHG2E, Methenergy), možnosti podzemnega uplinjanja premoga (TOPS, Coal2Gas), fiksacije CO2 na elektro-filtrski pepel, izvajanja geofizikalnih raziskav, implementacije geokemije ter ostalih povezanih ved in znanj.

PODROČJE INOVACIJSKE DEJAVNOSTI

Inovacije so gonilo napredka in steber vsakega uspešnega podjetja. Ustvarjanje kakovostnih inovacij je dolgotrajen proces, ki je tesno povezan z razvojno naravnanostjo in kulturo podjetja. Zavedamo se dejstva, da je v tradicionalnih branžah prostora za visoko tehnološke inovacije manj, a z naborom številnih tehničnih izboljšav ter organizacijskih in procesnih rešitev tlakujemo pot in ustvarjamo ugodno inovacijsko klimo. V Skupini Premogovnik Velenje imamo vzpostavljen sistem inovacijske dejavnosti, v katerega sta vključena poleg matičnega podjetja še podjetji HTZ in Sipoteh. V mnogo primerih inovativnost povezuje podjetja, saj pri ustvarjanju novih idej sodelujejo zaposleni iz različnih podjetij in stremijo k skupnemu cilju. Dejavnost je podprta s sistemsko ureditvijo, s čimer zaposlene motiviramo na različne načine. Najbolj pomembno je sporočilo, da so njihove ideje dobrodošle, da so avtorji del skupne razvojne kulture ter nenazadnje, da si inovatorji za svoje prispevke zaslužijo nagrado. V zadnjih letih opažamo ponovno postopno rast števila prijavljenih koristnih predlogov ter prav tako tudi njihovo realizacijo do končnega rezultata – inovacije. V kratkem povzetku predstavljamo rezultate zaključenega obdobja iz minulega leta, kjer so objavljeni rezultati za celotno Skupino Premogovnik Velenje.

V akciji Inovator leta 2019 je bilo skupaj podanih 175 predlogov. Realizacija koristnih predlogov je 89-odstotna, saj je bilo realiziranih kar 156 predlogov. Skupni rezultat prevzetih koristnih predlogov je v primerjavi z letom 2018 boljši za 7 odstotkov, za 16 odstotkov pa je boljši tudi rezultat realiziranih predlogov. Število inovatorjev je v lanskem letu za 13 odstotkov manjše glede na leto 2018. V lanskoletni akciji je sodelovalo 130 avtorjev in soavtorjev. Izračunana gospodarska korist – prihranek, brez upoštevanja širših pozitivnih učinkov – je v letu 2019 znašala nekaj več kot 1.717.711 evrov. Za izplačilo nagrad avtoricam in avtorjem novih idej in celotni skupini promotork in promotorjev smo porabili 52.772 evrov, kar pomeni 3,07 odstotka izračunane gospodarske koristi, ki jo predstavljajo inovacije.

Odzvali smo se na razpis Gospodarske zbornice Slovenije in Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice za najboljše inovacije v Savinjsko-šaleški (SAŠA) regiji v letu 2019. Za inovaciji Uporaba daljinskega zaznavanja za monitoring rudniškega površja in objektov ter Reorganizacija in optimizacija jamskega transporta in logistike smo prejeli bronasti priznanji, družba HTZ za inovacijo IDAS – indikator delovanja analognih senzorjev pa priznanje za prispevek na področju inovativnosti.

V letu 2020 nadaljujemo z zbiranjem koristnih predlogov in si želimo, da inovacijska vnema pri zaposlenih ne pojenja. Opazujemo primerljive rezultate s prejšnjimi leti in ponovno oddajamo prispevke na natečaj Gospodarske zbornice Slovenije, kjer se kljub nezavidljivim kriterijem uvrščamo med najboljša inovacijska podjetja v regiji.