Geodetske storitve s področij zemljiškega, stavbnega ter katastra gospodarske javne infrastrukture

S svojimi dolgoletnimi izkušnjami in odličnim poznavanjem zakonodaje obvladujemo najbolj zahtevne gradbene projekte in vam nudimo storitve, kot so:

 • ureditev meje,
 • označitev meje,
 • izravnava meje,
 • parcelacija,
 • evidentiranje zemljišč,
 • vpis v kataster,
 • geodetski načrt,
 • evidentiranje GJI.

Inženirska geodezija:

 • izdelava geodetskih načrtov in projektivnih podlag;
 • zakoličenje stavb in infrastrukturnih objektov;
 • spremljanje in določitev mas pri zemeljskih delih (vkopi, nasipi);
 • opazovanje pomikov in deformacij;
 • usmerjanje pri montaži elektro in strojne opreme;
 • hidrografske meritve

Rudarska merjenja:

 • usmerjanje pri izgradnji predorov, jamskih prog in spremljajočih objektov;
 • meritve za potrebe spremljanja parametrov odkopavanja oz. pridobivanja surovin;
 • izdelava in dopolnjevanje rudniških načrtov;
 • vzdrževanje baz in arhiviranje jamomerske dokumentacije;
 • izračun zalog surovin;
 • presoja vplivov rudarjenja na okolje;
 • meritve vertikalnosti jaškov;
 • izdelava prognoznih modelov premikov površja;
 • vzpostavitev in monitoring opazovalnih mrež;
 • izmere kamnolomov;
 • izdelava rudarskega načrta rudniškega prostora;
 • ureditev in vzdrževanje meje pridobivalnega prostora;
 • izračun in spremljanje zalog stanja eksploatacijskega prostora.

Naše delo in reference

Ponosni smo na bogate izkušnje pri svojem delu in mnoge naročnike, ki se s tem strinjajo.

Geodetska podpora pri montaži strojne opreme bloka 6 TEŠ

 • Datum

2013–2014

 • Naročnik

Alstom Power Systems GmbH

V sklopu izgradnje bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj so zelo zahtevno geodetsko podporo predstavljale meritve za potrebe montaže strojne opreme, kjer je bilo, zaradi zahtevane izredno visoke natančnosti montaže posameznih sklopov opreme, treba meritve izvajati dosledno s specifičnimi metodami in znanji. Največji izziv pri montaži strojnih elementov na turbinski mizi je zagotovo predstavljala postavitev statorja generatorja, ki tehta 370 ton in je najtežji strojni element bloka 6.

Samodejni sistem za spremljanje premikov in deformacij hladilnega stolpa bloka 4 Termoelektrarne Šoštanj

 

 • Datum

2010–2013

 • Naročnik

Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o.

V sklopu pripravljalnih del in v nadaljevanju izgradnje bloka 6 izvajamo merjenja stabilnosti objektov, izračun premika in natančnosti premika. V ta namen smo vzpostavili mersko mrežo samodejnega neprekinjenega GNSS monitoringa, ki ga sestavljajo najsodobnejši merilni instrumenti ter programska oprema, posebej prirejena za opazovanje premikov in deformacij v realnem času. Mrežo sestavljajo tri opazovalne GNSS točke, ki so locirane na obodu na vrhu hladilnega stolpa bloka 4, dve opazovalni točki s senzorjem nagiba, ki sta locirani nad tlemi na obodu hladilnega stolpa bloka 4, referenčna (stabilna) GNSS točka je nameščena v objektu črpališča TEŠ na reki Paki, ob njej pa še točka s senzorjem nagiba.

Izdelava načrta rudniškega prostora kamnoloma Paka

 • Datum

december 2013

 • Naročnik

RGP, d. o. o.

Za podjetje RGP, d. o. o., OE Proizvodnja kamenih agregatov – kamnolom Paka, smo izdelali načrt rudniškega prostora za ugotavljanje stanja kamnoloma. Na podlagi posnetka stanja in stanja katastrskih mej smo izdelali načrt rudniškega prostora, ki vsebuje certifikat geodetske izmere, različne rudarske in druge tematske karte ter tudi karakteristične profile, na podlagi katerih ugotavljamo stanje brežin in izvedemo kontrolo izračuna količine pridobljenega materiala.