GEOLOGIJA

S pridobivanjem geoloških informacij se v Premogovniku Velenje ukvarjamo praktično od pričetka obratovanja. V dosedanjem delovanju premogovnika v Šaleški dolini predstavlja vrtanje prevladujočo raziskovalno metodo. Okrog 600 vrtin s površine pomeni tudi “200 km podatkov” ali 70 vrtin na km2. Te številke dopolnjuje še približno 2000 krajših vrtin, izvrtanih v jamskih prostorih.

Geološka spoznanja se kažejo v ugotovljeni legi in obliki plasti premoga. Ta se razteza pod Šaleško dolino v globinah od 200 m do 500 m, v dolžini 8.3 km in največ 2,5 km široko in ima povprečno debelino 60 m (maksimalna debelina je 160 m). Premog je sorazmerno mlad, saj še ni dopolnil niti 3 milijonov let (mlajši terciar, zgodnji pliocen – 2,5 milijona let); imenujemo ga lignit. Redno pridobivanje novejših podatkov nam služi tudi za izračun še razpoložljive količine premoga. V prihodnje je v Premogovniku Velenje dosegljivih še vsaj 80 miljonov ton lignita.

Dobro poznavanje geološke zgradbe ter pridobljene izkušnje ob spremljanju sestave tal na območju Šaleške doline v zadnjih letih s pridom uporabljamo pri različnih delih zunaj področja Premogovnika Velenje. Na osnovi izraženih potreb zunanjih naročnikov podajamo predloge potrebnih del, ali načrtujemo raziskave, izvajamo geološko spremljavo raznih objektov, ustrezno obdelamo rezultate raziskav, izdelamo potrebne geološke karte, profile, geološka mnenja, poročila, elaborate o kategorizaciji, klasifikaciji in količini zalog prisotnih surovin.