GEOMEHANIKA

Geomehanika je področje tehnike, ki se ukvarja z inženirskimi rešitvami v zvezi s hribinami in zemljinami.

Poznavanje obnašanja hribin in zemljin je tesno povezano z laboratorijskimi in “in-situ” raziskavami ter z računalniškim oz. matematičnim modeliranjem obnašanja hribin in zemljin pri spremenjenih napetostno deformacijskih stanjih.

Še posebej intenzivno se ukvarjamo z nadaljevanjem intenzivnega odkopavanja, ki pogojuje nenehno geomehansko aktivnost predvsem pri naslednjih izzivih:

– dimenzioniranje varnostnih stebrov,

– raziskave rušnega procesa in izračun kriterijev varnega odkopavanja,

– preprečevanje nenadnih izbruhov premoga in plina,

– pogoji stabilnosti jamskih prostorov in stabilnosti odkopnega podporja,

– varovanje objektov na površini.

Stabilnost podzemnih objektov je mogoče zagotoviti le, če so pri projektiranju upoštevani procesi medsebojnega delovanja okolne hribine in podgradnje.

Geotehnične meritve, s katerimi te procese lahko preverjajo, morajo biti sestavni del tehnologije. Zaradi zagotavljanja trajne stabilnosti, se geotehnične meritve izvajajo za daljše časovno obdobje in prerastejo v geotehnični informacijski sistem.

Široko področje geomehanskih aktivnosti

Izvajanje geomehanskih meritev