Hidrogeologija

Organizacijska enota Hidrogeologija načrtuje raziskovalna in odvodnjevalna dela v premogu in prihribinah, interpretira rezultate raziskav in podaja osnove za projektiranje podzemnih objektov.

Svoje delovanje širi na področja strokovnega konzultiranja, spremljav, meritev in nadzora, preiskav temeljnih tal pod načrtovanimi objekti, analiz, preprečevanja in sanacije plazov, hidrotermalnih raziskav, prostorskih informacijskih sistemov…

Delo je razdeljeno med tri tesno povezane veje geo-znanosti: geologijo, hidrogeologijo in geomehaniko.

  • Geologija ugotavlja potek dogodkov v zemeljski zgodovini, lego in razprostranjenost plasti pod zemeljskim površjem, predvsem, kje se nahaja premog, različne kamnine ter zemljine, kako so med seboj povezane ali ločene, ter vzroke za ugotovljeno stanje.
  • Hidrogeologija preučuje mehanizme pretakanja podzemne vode v kamninah in zemljinah – vodonosnikih.
  • Geomehanika spoznava fizikalne lastnosti premoga in prihribin ter napoveduje reakcijo v njih – dogajanje ob in po izdelavi podzemnih objektov.