V PREMOGOVNIKU VELENJE USPEŠNO ZAGNALI JAMSKO ČRPALNO POSTAJO III ZA OSKRBO JAME PRELOGE S PEPELNIMI MEŠANICAMI

V jami Premogovnika Velenje je pri izgradnji jamskih prog in likvidaciji jamskih objektov po končanem odkopavanju ključnega pomena tudi zanesljiva oskrba jamskih delovišč s pepelnimi mešanicami. Z njimi namreč zapolnjujemo jamske proge in druge objekte v jami ter s tem znatno dvigujemo požarno varnost v jami. Zaradi izgradnje novih jamskih objektov v severnem krilu jame Preloge smo morali zgraditi tudi novo jamsko črpalno postajo JČP III. Ta je namenjena za mešanje pepelne mešanice in prašnega dodatka za daljinsko zapolnjevanje in utrjevanje jamskih objektov v severnem delu jame Pesje kot tudi delu jame Preloge. Nova črpalna postaja se nahaja na koti -122 oz. skoraj 500 metrov pod zemeljskim površjem.

Zadnja leta je za oskrbo s pepelnimi mešanicami v jami Premogovnika Velenje obratovala JČP I, in sicer na območju jame Pesje, na koti -53. Zaradi načrtovanjaizgradnje večjega števila novih jamskih objektov v predelu severnega krila jame Preloge se je pokazala potreba po izgradnji nove jamske črpalne postaje JČP III, ki smo jo umestili na koto -112.

V preteklosti sta v jami Premogovnika Velenje že obratovali dve jamski črpalni postaji (poleg JČP I še JČP II na koti -74). V letu 2014 smo začeli z odkopavanjem premoga na odkopu CD1, kar je povzročilo porušitev oziroma likvidacijo JČP II. Takrat je bila sprejeta odločitev, da se zaradi vedno večje koncentracije odkopnih plošč v sredini kadunje namesto gradnje nove JČP II na območju severnega krila jame Preloge izvede rekonstrukcija JČP I. Zaradi preobremenitve te črpalke smo morali pristopiti k izdelavi nove JČP III na območju jame Preloge. Nova JČP III se nahaja v severozahodnem delu jame Preloge, med južnim raziskovalnim nadkopom in vzhodnim raziskovalnim vpadnikom. Nova črpalka je namenjena za mešanje pepelne mešanice in prašnega dodatka za daljinsko zapolnjevanje in utrjevanje jamskih objektov v severnem delu jame Pesje kot tudi delu jame Preloge. Postroj JČP III je v grobem sestavljena iz vsipnika in polža, ene črpalke, enega mešalca in dveh agitatorjev.

Za oskrbo JČP III s pepelno mešanico sta potrebna dva dovoda s površine. Zaradi tega je bila lani izvedena rekonstrukcija cevovodnega sistema za hidravlični transport pepelnih mešanic od OPP do obeh JČP. Transport pršnega dodatka pa poteka v »big-bag« vrečah z VDL do nakladalno-razkladalne postaje po obstoječih transportnih poteh. Nadzor nad obratovanjem črpalnih linij poteka s pomočjo krmilnega sistema MINCOS, ki omogoča direktno programiranje in manipuliranje s celotnim sistemom. Omenjeni krmilni sistem prav tako omogoča vizualizacijo delovanja črpalnih linij in s tem lažje upravljanje s celotnim sistemom.

Tehnične rešitve, ki so obdelane v izvedbenih rudarskih dokumentacijah za izdelavo sistema v JČP III in daljinskega zapolnjevanja jamskih objektov na območju jame Preloge, so plod lastnega znanja in izkušenj strokovnjakov, zaposlenih v službah Projektiva in Priprava dela. Vsekakor pa si montaže in delovanja sistema ni mogoče predstavljati brez sodelovanja z operativnimi službami.

Karakteristika porabe pepelnih mešanic 2020

V letu 2020 je bilo za zapolnjevanje in daljinsko utrjevanje prog v jami Premogovnika Velenje porabljenega 16.892 ton emulgata. Od tega je bilo za zapolnjevanje praznih prostorov za zadelkami porabljenega 15.178 ton emulgata, za daljinsko zapolnjevanje za plaščem pa 1.714 ton emulgata. Pri tem je bilo za dopolnjevanje porabljene 3.897 ton malte M-50. Za izdelavo protipožarne obloge (plašč) je bilo skupaj porabljenih približno 3.693 ton različnih vrst malte in penila.

Načrtovana poraba pepelnih mešanic za leto 2021

Za zapolnjevanje in daljinsko utrjevanje prog je v letu 2021 načrtovana poraba pbl. 19.000 ton emulgata. Od tega za zapolnjevanje praznih prostorov za zadelkami odpade približno 17.000 ton emulgata, za daljinsko zapolnjevanje za plaščem pa približno 2.000 t emulgata. Ocenjena količina malte M-50 za dopolnjevanje je 4.000 ton. Za izdelavo protipožarne obloge (plašč) je ocenjena količina različnih vrst malte in penila okoli 3.745 ton. Pri tem bomo uporabili približno 20.000 ton pepela iz TEŠ-a.

Objavljeno: 12-04-2021