PREMOGOVNIK VELENJE ZGRADIL STIKALIŠČE ZA NAPAJANJE VP NOP II

Premogovnik Velenje je za napajanje ventilatorske postaje VP NOP II, ki se nahaja v neposredni bližini deponije premoga, avgusta letos zgradil stikališče NEP NOP II, iz katerega se bosta napajali ventilatorska postaja in vsa ostala oprema, potrebna za obratovanje omenjene ventilatorske postaje. Premogovnik Velenje je skupaj s svojo povezano družbo HTZ Velenje pripravil dovode, objekt stikališča pa je zgradilo podjetje Esotech. Lokacija stikališča je na obstoječem platoju, ki se nahaja približno petdeset metrov severozahodno od jaška NOP II. Ventilatorska postaja VP NOP II bo nadomestila ventilatorsko postajo v Pesju.

Z gradnjo stikališča NEP NOP II smo začeli 18. maja letos, 28. junija 2023 pa so bila gradbena in montažna dela že zaključena, tako da se je lahko začelo preizkusno obdobje. Prvi priklop objekta na napetost je bil izveden 1. julija, štiri dni kasneje pa je bil izveden 24-urni napetostni preizkus kablov in SN stikalne opreme. Preizkušeni so bili vsi dovodi in vsa stikalna oprema ter opravljene vse zakonsko predpisane meritve. 1. avgusta 2023 je bil izveden interni tehnični pregled. Po zaključenem testnem obdobju je družba Esotech 9. avgusta 2023 objekt uradno predala Premogovniku Velenje v obratovanje.

Za potrebe obvladovanja elektroenergetskega sistema stikališča NEP NOP II je izdelan tudi centralni nadzorni sistem. Komunikacija z nadzornim sistemom VTIS, ki ga uporabljamo v Premogovniku Velenje, je izvedena z optično povezavo, vse parametre stikališča pa spremlja dežurni Premogovnika Velenje.

Prezračevanje jam je eden ključnih elementov v procesu proizvodnje premoga, saj zagotavlja zakonsko sprejemljive koncentracije posameznih jamskih plinov in s tem obratovalno zanesljivost proizvodnje. Sistem prezračevanja jam v Premogovniku Velenje trenutno obratuje z dvema ventilatorskima postajama (VP), in sicer z Ventilatorsko postajo Šoštanj in Ventilatorsko postajo Pesje. Ventilatorska postaja Pesje zrači Jamo Pesje, jamske objekte Jame Škale in Muzej premogovništva Slovenije, Ventilatorska postaja Šoštanj pa zrači Jamo Preloge, področje G-plošč in krovninski del Jame Pesje.

V optimizacijo prezračevalnega sistema nas sili razvoj jame. Prezračevanje se bo še naprej izvajalo preko VP Šoštanj, objekt VP Pesje z jaškom in s pripadajočimi navezovalnimi progami pa bo nadomestil sistem zračenja preko zračilnega jaška NOP II, ki omogoča krajše zračilne poti, izpust izrabljenega zraka na lokaciji, oddaljeni od urbanih okolij, s čimer bomo znižali emisije vonjav in precej zmanjšali neprijetne vonjave iz zračilnih jaškov, zračilni objekti pa bodo locirani izven območij, kjer se bodo odražali dinamični vplivi odkopavanja. Zaradi navedenega je tudi tveganje za izpad proizvodnje mnogo manjše.

Objavljeno: 05-10-2023