Vzpostavitev Severnojadranske vodikove doline v Portorožu

V Portorožu se je danes na uvodnem sestanku projekta Severnojadranske vodikove doline (NAHV – North Adriatic Hydrogen Valley) zbralo več kot sto udeležencev, ki predstavljajo 37 projektnih partnerjev iz Hrvaške, Italije (Furlanije-Julijske krajine) in Slovenije. NAHV je čezmejni evropski projekt, ki bo trajal šest let, v tem času pa bodo ključni industrijski akterji iz vseh treh držav razvili pilotne projekte za proizvodnjo več kot pet tisoč ton obnovljivega vodika na leto. Današnjo novinarsko konferenco je organiziral Holding Slovenske elektrarne, največji slovenski proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov in vodilni partner projekta NAHV.

Projekt Severnojadranska vodikova dolina se je uradno začel 1. septembra 2023 in bo trajal 72 mesecev. Vključuje 17 pilotnih projektov, ki se bodo razvijali na različnih lokacijah v vseh treh partnerskih državah. V partnerstvo, ki mu je organizacija The Clean Hydrogen Partnership Joint Undertaking podelila 25 milijonov evrov, vodi pa ga HSE, največji slovenski proizvajalec in trgovec z električno energijo ter največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, je vključenih 37 organizacij: podjetij, univerz, inštitutov in drugih javnih ustanov iz treh sodelujočih držav. Projekt vključuje celotno vrednostno verigo uporabe obnovljivega vodika, od proizvodnje, skladiščenja in distribucije do njegove končne uporabe v različnih sektorjih, zlasti v industriji ter kopenskem in pomorskem prometu. Vse našteto je vzvod za pospešitev prehoda na obnovljive vire energije v treh ciljnih stebrih: industriji ter v energetskem in prometnem sektorju. To so tudi glavni razlogi, da je Severnojadranska vodikova dolina prejela pečat odličnosti, ki ga v okviru programa Horizon Europe podeljujejo visoko ocenjenim projektom.

Ključni cilj projekta NAHV je ustvariti trg obnovljivega vodika tako na strani povpraševanja kot ponudbe, s čimer bi to postal konkurenčen energent prihodnosti. Partnerji na projektu bodo razvili pilotne projekte za letno proizvodnjo do 5000 ton obnovljivega vodika, namenjenega shranjevanju, distribuciji in uporabi energije. Pričakuje se, da se bo med sodelujočimi državami izmenjalo približno 20 odstotkov obnovljivega vodika, pri tem pa se bo ustvaril primarni regionalni trg za ta energent. Z uvedbo naprednih vodikovih tehnologij ter razvojem znanj in infrastrukture si partnerstvo prizadeva doseči tudi druge ključne cilje Evropskega zelenega dogovora. Pilotni projekti Severnojadranske vodikove doline obravnavajo zlasti razogljičenje pomembnih industrijskih sektorjev, kot so proizvodnja jekla, cementa in stekla, ter zagotavljajo trajnostne rešitve za kopenski in pomorski promet, povezane z zmanjšanjem ogljičnega odtisa.

Pričakuje se, da bo izvedba načrtovanih inovacijskih dejavnosti v zreli fazi sprostila za več kot 300 milijonov evrov nadaljnjih naložb v tehnologije, povezane z obnovljivim vodikom.Te naložbe bodo namenjene povečanju zmogljivosti proizvodnje, shranjevanja, prenosa in uporabe vodika. Poleg tega bodo dodatne naložbe tako med projektom kot po njem financirane iz zasebnih in javnih virov, in sicer v obliki nadaljnjih naložb v uspešno izvedene pilotne projekte na 17 pilotnih lokacijah v treh sodelujočih državah. Upoštevane pa bodo tudi nove pobude, ki bodo prispevale k razvoju družbenega in gospodarskega ekosistema, ki temelji na obnovljivem vodiku. In končno, ker se s projektom NAHV poraja potreba po novih kompetencah in veščinah, so univerze in raziskovalne ustanove, ki so partnerji v pobudi, pomembne pri oblikovanju in razširjanju novih izobraževalnih programov. Severnojadranska vodikova dolina bo namreč postala pomembna tudi za ustvarjanje delovnih mest.

Predstavniki ustanov treh držav, tj. Hrvaške, Furlanije – Julijske krajine v Italiji in Slovenije: državni sekretar Ivo Milatić, državna sekretarka Tina Seršen, deželni svetnik Pierpaolo Roberti v imenu predsednika avtonomne dežele Massimiliana Fedrige, so skupaj z dr. Tomažem Štokljem, generalnim direktorjem družbe HSE, ki je vodilni partner projekta NAHV, pozdravili udeležence uvodnega sestanka Severnojadranske vodikove doline v Portorožu. Pozneje so skupaj z Antoniem Aguilom Rullanom iz Partnerstva za čisti vodik nagovorili zbrane na tiskovni konferenci. Spodaj so njihove izjave.

Izjave

Dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor družbe HSE, ki je vodilni partner projekta Severnojadranske vodikove doline, pravi: »Skupina HSE je nosilka zelenega prehoda Slovenije, kar s seboj prinaša veliko odgovornost. Vsi naši razvojni projekti so zato usmerjeni v razogljičenje in trajnostno preobrazbo slovenske energetike in z njo cele Slovenije, s to vizijo pa je projekt NAHV skladen v celoti. Vodik se namreč kaže kot eden ključnih energentov prihodnosti, saj bomo z njim pomembno prispevali k doseganju nacionalnih ciljev ter ključnih ciljev iz naslova Evropskega zelenega dogovora. Zato sem še posebej ponosen, da je HSE v projektu Severnojadranske vodikove doline vodilni partner, ter se veselim sodelovanja na projektih in premagovanja izzivov. Pred nami je zanimivih, predvsem pa koristnih šest let za uvajanje naprednih tehnologij za izkoriščanje vodika ter razvoj znanj in infrastrukture enega od gradnikov zelenega prehoda. Verjamem, da jih bomo izkoristili z najboljšimi možnimi rezultati.«

»Ni nujno, da je obravnava energetskega prehoda radikalna; ravno nasprotno, naš cilj je združiti gospodarsko rast, trajnostni razvoj in javno zdravje s širšega vidika, ki se osredotoča na materialno in nematerialno bogastvo prihodnjih generacij. Tak pristop je mogoče prepoznati v dejavni vlogi Furlanije – Julijske krajine v okviru ambiciozne čezmejne pobude Severnojadranske vodikove doline, namenjeni krepitvi sodelovanja na nadnacionalni ravni in usmerjeni k obvladovanju potreb naših lokalnih skupnosti,« je dejal Massimiliano Fedriga, predsednik avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine, ob vzpostavitvi Severnojadranske vodikove doline.

„Projekt NAHV bo dvignil gospodarstvo vodika in vsa tri ozemlja označil kot vodiku prijazna. Želimo biti pomemben vzvod pri ustvarjanju čistega, močnega in trajnostnega gospodarstva,“ je poudaril Ivo Milatić, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo in trajnostni razvoj Republike Hrvaške.

Tina Seršen, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Republike Slovenije, je poudarila, da je projekt Severnojadranske vodikove doline velikega pomena za prihodnost uporabe vodika v regiji. Nadaljnje aktivnosti projekta bodo oblikovale nove priložnosti zelenega prehoda gospodarstva. “Pričakujem, da bo imel vodik veliko pomembnejšo vlogo pri doseganju naših ciljev razogljičenja do leta 2030,” je zaključila.

»S Severnojadransko vodikovo dolino se začenja oblikovanje celovitega ekosistema za prehod na obnovljivi vodik, ki povezuje proizvodne in storitvene dejavnosti ter potrebe gospodinjstev in državljanov ter z oblikovanjem potrebnih veščin in kompetenc ustvarja delovna mesta prihodnosti,« pravi Stephen Taylor, strateški koordinator skupne delovne skupine Severnojadranske vodikove doline, katere glavna skrb je skladno upravljanje projekta ter vključevanje novih projektov in partnerjev v ta nastajajoči nadnacionalni ekosistem.

»Partnerstvo za čisti vodik s ponosom podpira oblikovanje prvega integriranega in nadnacionalnega zelenega vodikovega ekosistema v severnojadranski regiji s 25 milijoni evrov nepovratnih sredstev,« je dejala Mirela Atanasiu, začasna izvršna direktorica Partnerstva za čisti vodik. »Projekt bo prispeval k ambicijam Evropske komisije, da podvoji število vodikovih dolin v Evropi in pospeši razogljičenje energetskih, prometnih in industrijskih sektorjev, hkrati pa prispeva k ustvarjanju delovnih mest in gospodarski rasti v regiji. Z izjemnim sodelovanjem 37 javnih in zasebnih organizacij iz Slovenije, Italije in Hrvaške odraža čezmejna Severnojadranska vodikova dolina pravi evropski in sodelovalni značaj projekta in lahko služi kot podlaga za podobne vodikove doline po Evropi in zunaj nje.«

Objavljeno: 26-09-2023