ZUNANJA PRESOJA SISTEMOV VODENJA V PREMOGOVNIKU VELENJE IN HTZ VELENJE USPEŠNA

V Premogovniku Velenje in njegovi hčerinski družbi HTZ, I. P., je 13. in 14. aprila potekala zunanja presoja vodenja sistemov, ki jo je izvedel Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ). Obe družbi imata certificirane tri sisteme vodenja: sistem vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem ter sistem varnosti in zdravja pri delu. V letošnjem letu je tako v Premogovniku Velenje potekala obnovitvena presoja sistemov ISO 9001:2015, redna presoja ISO 14001:2015 in obnovitvena presoja ISO 45001:2018. V HTZ Velenje so bile presoje za vse tri standarde redne. V družbi se smiselno upoštevajo tudi smernice sistema upravljanja varovanja informacij, spremljanje energetskih registrov poteka kot sestavni del registrov sistema ravnanja z okoljem, v teku pa so tudi aktivnosti za uvedbo sistema za upravljanje s premoženjem skladno z ISO 55001.

Cilj vsakoletne presoje je ugotavljanje izpolnjevanja zahtev zadevnih standardov, poslovnika kakovosti in ugotovitev izpolnjevanja zahtev certifikacijskega pravilnika za navedene sisteme vodenja. “Obenem s presojo preverjamo tudi ukrepe, sprejete po predhodni presoji, in prepoznavamo možnosti za izboljšavo sistemov vodenja,” je povedal Simon Klinc, vodja Službe za obvladovanje procesov v Premogovniku Velenje.

Vodja presojevalcev mag. Dušan Zorc je poudaril, da je sodelovanje Premogovnika Velenje in HTZ Velenje z inštitutom SIQ vselej korektno, ocenjevalci so tudi tokrat svoje delo opravili brez težav. »Vsi trije standardi, ki jih imate, so uspešno integrirani v vaše delovne procese in so skladni z zahtevami vseh standardov. Sistemskih odstopanj oziroma neskladnosti nismo ugotovili, smo pa podali nekaj možnosti za izboljšanje sistemov vodenja.”

Generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec se je vsem sodelavkam in sodelavcem zahvalil za vloženi trud in opravljeno delo tako pri notranji kot tudi zunanji presoji. »Presoja pri nas ne poteka samo dva dni, temveč je izvajanje standardov kakovosti sestavni del našega delovnega procesa in naših lastnih potreb. Na zunanjo presojo gledamo kot na orodje, s katerim vzdržujemo oz. tudi izboljšujemo procese, ki potekajo v obeh podjetjih, podeljeni certifikati pa nam predstavljajo tudi potrditev kakovosti organiziranosti naših procesov.”

Objavljeno: 26-04-2023