PODPISALI TRILETNO POGODBO ZA IZVAJANJE TEHNIČNEGA OPAZOVANJA PREGRADNIH OBJEKTOV HE NA REKI SOČI IN ČHE AVČE

Premogovnik Velenje je decembra lani podpisal triletno pogodbo za izvedbo skoraj celotnega monitoringa na Črpalni hidroelektrarni Avče in geotehnični pregled dovodnih tunelov na Hidroelektrarni Doblar ena in Hidroelektrarni Doblar dve. Družba Soške elektrarne Nova Gorica upravlja s tremi pregradnimi objekti na reki Soči, in sicer s pregrado HE Solkan, pregrado Ajba in pregrado Podselo ter črpalno hidroelektrarno (ČHE) Avče z dvema nasutima pregradama na zgornjem akumulacijskem bazenu na Kanalskem vrhu.

Vse naštete pregrade so predmet koncesije za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije in spadajo po klasifikaciji IOCOLD (International Commission on Large Dams) ter Pravilniku o tehničnem opazovanju visokih jezov med visoke pregrade. Za takšne vrste gradbeno-inženirskih objektov, ki s svojo višino in količino akumulirane vode predstavljajo specifično tveganje za okolje, je lastniku oziroma upravljavcu predpisano zagotavljanje njihovega obveznega tehničnega opazovanja, s katerim se da ugotoviti stanje vsake velike pregrade ali njenih posameznih delov ter stanje njenih temeljnih tal in akumulacijskega prostora, in sicer glede na stabilnost ter prepustnost vode.

Končni sistem tehničnega opazovanja je bil vzpostavljen leta 1970 za HE Doblar oziroma pregrado Podselo in HE Plave ter pregrado Ajba, leta 1984 za HE Solkan ter za ČHE Avče leta 2011 – od takrat dalje izvajamo tehnično opazovanje kontinuirano. Strokovni vizualni pregledi in meritve so redni in jih izvajamo ob predvideni periodiki.

Tehnično opazovanje pregradnih objektov obsega deformacije opazovanih objektov, filtracijo podzemne vode na vplivnem območju pregradnega objekta in izdelavo končnih poročil.

V Premogovniku Velenje opravimo tudi večino monitoringa in tehničnega opazovanja na ČHE Avče. Le-ta zajema vizualne preglede na zgornjem bazenu, cevovodu, nadzemnega dela jeklenega cevovoda in dilatacij, vizualne preglede na ostalih objektih, geodetske meritve obeh zemeljskih nasipnih pregrad in pomikov fiksnih podpor cevovoda, meritve inklinometrov, nivojev in temperature vode.

Rezultate meritev, ki potekajo instrumentalno (ročno) ali avtomatsko, se ovrednoti v skladu z zahtevami projektne in druge dokumentacije. Zanje se izdelajo posebna poročila. V končnih letnih poročilih so za posamezni objekt obravnavani vsi dotedanji rezultati meritev in pregledov ter podana analiza o stanju objekta, v zaključku pa so navedeni tudi morebitni potrebni sanacijski ukrepi in ocena nujnosti le-teh. Končna letna poročila so osnova za načrtovanje gradbenih vzdrževalnih del na posameznih pregradnih in drugih objektih.

V Premogovniku Velenje se zavedamo pomembnosti in odgovornosti tega, po tehnični plati izjemno zahtevnega posla, saj je od strokovno izvedenega monitoringa na hidroobjektih odvisna varnost delovanja celotnega vodnega potenciala na reki Soči.

Objavljeno: 17-02-2023