PREMOGOVNIK VELENJE ODDAL VLOGO ZA PODALJŠANJE ČASA VELJAVNOSTI RUDARSKE PRAVICE

Premogovnik Velenje je 12. januarja 2023 Ministrstvu za infrastrukturo posredoval vlogo za podaljšanje časa veljavnosti rudarske pravice za prihodnjih 20 let. Vloga, v kateri so navedeni obseg dovoljenja za raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine ter velikost pridobivalnega prostora, ki se ne spreminja, mora biti pri pristojnem ministrstvu vložena najmanj šest mesecev pred potekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena. Skladno z določbo 50. čl. ZRud-1 in ob upoštevanju specialne določbe 150. e člena ZRud-1, ki je na podlagi novele ZRud-1D začela veljati dne 5. maja 2022, smo podali tudi obrazložitev o izpolnjevanju pogojev za podaljšanje rudarske pravice s priloženimi dokazili.

Premogovnik Velenje je 21. januarja 2002 z Republiko Slovenijo sklenil Koncesijsko pogodbo, s katero se urejajo medsebojna razmerja v zvezi z rudarsko pravico za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine. Koncesija se je po navedeni pogodbi podelila za dobo 20 let in je bila pridobljena na podlagi 105. člena Zakona o rudarstvu (ZRud), na podlagi katerega je vlada lahko podelila rudarsko pravico tistim pravnim osebam, ki so na dan uveljavitve ZRud že imele pravnomočno dovoljenje za izkoriščanje mineralnih surovin.

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 je v 11. členu vseboval podlago, ki je pod določenimi pogoji na predlog koncesionarja omogočila 18-mesečno podaljšanje veljavnosti rudarskih pravic, ki so bile podeljene na podlagi zakona, ki ureja rudarstvo, za katere so koncesijska razmerja potekla v letih 2021 ali 2022. Premogovnik Velenje je ob upoštevanju navedenega pravila interventnega zakona na podlagi vloge s koncedentom 21. januarja 2022 sklenil dodatek h Koncesijski pogodbi, s katerim je bila veljavnost rudarske pravice za izkoriščanje podaljšanja do 21. julija 2023.

Objavljeno: 23-01-2023