TRAJNOST V OSPREDJU VSEH NAČRTOV SKUPINE HSE

Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. Vodna, vetrna in sončna energija v celotnem portfelju skupine HSE predstavljata 56 odstotkov, na ravni Slovenije pa proizvedemo več kot 80 odstotkov vse »zelene« elektrike. Za to gre zasluga predvsem hidroelektrarnam na Dravi, Soči in Savi. Tudi vsi prihodnji načrti skupine HSE so usmerjeni v t. i. zeleni preboj, rezultati pa so na tem področju vidni že danes. To je razvidno tudi iz objavljenega Trajnostnega poročila skupine HSE za leto 2021 (https://www.hse.si/sl/aktualno/trajnostno-porocilo/).

Skupina HSE je v zadnjem desetletju za 1.400.000 ton oziroma za kar 30 odstotkov zmanjšala izpuste emisij ogljikovega dioksida (CO2) ter za 75 odstotkov izpuste žveplovega dioksida (SO2) in dušikovih oksidov (NOx), in to kljub delovanju še edinega premogovnega bloka v Sloveniji, šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj. Pri tem ni zanemarljivo dejstvo, da blok 6 TEŠ proizvede skoraj tretjino več električne energije kot pred letom 2016, z investicijskimi vlaganji pa še izboljšujemo njegovo učinkovitost. Samo v letu 2021 je imela tako skupina HSE kar 10 odstotkov manj izpustov CO2 kot leto poprej.

V skupini HSE se zavedamo pomembnosti ciljev programa »Pripravljeni na 55« in s tem povezanega zelenega prehoda iz fosilnih na obnovljive vire. V skladu z Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranja premogovnih regij se tako zavzemamo za čimprejšnje sprejetje zakona o zaprtju Premogovnika Velenje, seveda s pričakovanji, da bo transformacija potekala skladno z načeli pravičnega prehoda, kar bo tudi omogočalo črpanje sredstev iz Sklada za pravični prehod. Osredotočali se bomo predvsem na naložbe v uvajanje tehnologij za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in tiste za krepitev krožnega gospodarstva. Cilji vsega naštetega so ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo najkasneje do leta 2050 ter zagotavljanje zanesljivosti oskrbe in energetske samozadostnosti.

Skrbimo tudi za to, da so naši načrtovani projekti skladni z EU taksonomijo in pripadajočimi tehničnimi kriteriji. Poleg tega ves čas sprejemamo tudi dodatne ukrepe za zmanjšanje vplivov na okolje, tako z vidika uporabe materialov kot njihove ponovne uporabe in recikliranja. Veliko vlagamo v dobro stanje voda in skrbimo za biotsko raznovrstnost ob naših rekah, iz leta v leto pa tudi dokazujemo, da naše hidroelektrarne uspešno sobivajo z naravnim okoljem in da imajo pozitiven vpliv na varnost pred poplavami in na kmetijske površine.

Leta 2021 je, kljub zaostrenim razmeram zaradi epidemije COVID-19, 3203 naših zaposlenih prispevalo k rekordne 2,9 milijarde evrov prihodkov in več kot 147 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega. To je tudi rezultat nenehne graditve odnosov z našimi ključnimi deležniki. Zavedamo se namreč, da le zadovoljen delavec pomembno prispeva k poslovnim rezultatom. Zato vseskozi skrbimo za njihovo izobraževanje, razvijamo kompetence vodij in popolnjujemo vrste s perspektivnimi mladimi kadri. Ves čas pa podpiramo tudi številna društva, klube in organizacije, predvsem tiste v lokalnih okoljih, kjer delujejo naši proizvodni objekti.

In nenazadnje, družbeni učinek skupine HSE, merjen skozi ekonomske kazalce, je bil v letu 2021, upoštevajoč vse prispevke v nacionalne in občinske blagajne, skoraj pol milijarde evrov.

Služba za korporativno komuniciranje skupine HSE

Objavljeno: 07-07-2022