Laboratorij za premog vnovič uspešen pri akreditaciji dejavnosti

Laboratoriju za premog Premogovnika Velenje (LAPR) je bila letos maja vnovič podeljena akreditacija za izvajanje dejavnosti preskušanja za fizikalno-kemijsko področje preskušanja goriv – premoga po SIST EN ISO/IEC 17025:2017 (Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev). Organizacija laboratorija izključuje podrejenost oz. soodvisnost od proizvodnega dela dejavnosti – laboratorij ima za svojo dejavnost status neodvisnega laboratorija. V Premogovniku Velenje smo usposobljeni za laboratorijske postopke priprave in analize vzorca premoga glede kakovosti.

»Ko smo se leta 2015 odločili za akreditiranje laboratorija in pridobitev akreditacije za preskušanje premoga, smo se morali vključiti v postopek akreditiranja. Pri tem gre za strokovni, nepristranski in neodvisen postopek, s katerim nacionalna akreditacijska služba uradno potrdi usposobljenost laboratorija za izvajanje specifičnih nalog ugotavljanja skladnosti. Če ta izpolnjuje vse zahteve akreditacijskega standarda, se postopek zaključi s podelitvijo akreditacijske listine, s katero se potrdi usposobljenost stranke na točno določenem področju ugotavljanja skladnosti,« je povedala vodja kakovosti laboratorija Janja Žula in dodala, da akreditacija predstavlja enega ključnih stebrov tehnično kakovostne infrastrukture vsake države, saj pripomore k izboljševanju kakovosti storitev.

Akreditacija je potrditev, ki se nanaša na organ za ugotavljanje skladnosti in jo kot tretja stranka izda akreditacijski organ (v Sloveniji je to Slovenska akreditacija) ter z njo prizna usposobljenost akreditiranega organa (npr. laboratorija) za izvajanje specifičnih nalog ugotavljanja skladnosti.

Uspešna uporaba sistema kakovosti, angažiranost osebja in visoka kompetentnost

Laboratorij za premog je akreditacijsko listino LP-114 od Slovenske akreditacije (SA) prvič prejel decembra 2019, z razširjenimi metodami pa decembra 2020, ko je bila prepoznana usposobljenost preskuševalnega laboratorija za vseh sedem prijavljenih metod. Dejavnost preskušanja izvajamo skladno s standardom ISO/IEC 17025:2017 in z navodili SA ter pod nadzorom in ocenjevanjem s strani SA.

»Ocenjevanje laboratorija po standardu ISO/IEC 17025:2017 strani Slovenske akreditacije poteka vsako leto. Vodilna in strokovna ocenjevalca opravita redni nadzor nad akreditirano dejavnostjo laboratorija. Laboratoriju za premog Premogovnika Velenje je bila na zadnjem nadzoru, ki je potekal 19. in 20. maja 2022, podana zelo pozitivna ocena o delovanju laboratorija in uspešnosti vzdrževanja akreditacije. Ugotovili so izredno uspešno uporabo sistema kakovosti, angažiranost osebja in visoko kompetentnost,« je na delo svojih sodelavcev ponosen vodja laboratorija Darian Božič.

Trenutno v LAPR izvajamo preskuse za tri odjemalce: proizvodno področje, za področje raziskave in projektiranje ter zunanjega odjemalca.

»Izvajamo preskušanje premoga, ki je vezano na analizo dnevnih vzorcev iz proizvodnje PV, kakovosti premoga, oddanega v Termoelektrarno Šoštanj (365 vzorcev/leto), vzorcev, vezane na določevanje kakovosti premoga iz strukturnih jamskih vrtin (90 vzorcev/leto), in vzorcev premoga s pripravskih delovišč v povezavi z verifikacijo modela napovedi kurilne vrednosti premoga (35 vzorcev/leto) ter vzorcev zunanjega odjemalca,« je poudaril Robert Lah, tehnični vodja laboratorija. »Glavni namen izvajanja preskusov kakovosti premoga je zlasti pomemben pri prvem odjemalcu, kjer se določa in upošteva za obračun kakovosti premoga za obračunske vrednosti v okviru tripartitne pogodbe (HSE, TEŠ in PV). Premogovnik ima na ta način lastno – neposredno in neodvisno kontrola našega edinega proizvoda, na katerem temelji skoraj celotno poslovanje. V skladu s tripartitno pogodbo se za obračun prodane energije premoga (v GJ) izračuna iz produkta kurilne vrednosti premoga (GJ/ton) in oddane količine premoga (ton) v TEŠ. Kurilna vrednost je povprečje dveh laboratorijev (Teš-evega in LAPR).«

Medlaboratorijsko sodelovanje

Laboratorij zelo uspešno sodeluje tudi v medlaboratorijskih primerjalnih preskušanjih COALSPEC z zunanjim ponudnikom SABS iz Južne Afrike. Sodelovanje poteka štirikrat letno. S potrjenimi odličnimi rezultati laboratorij potrjuje ustrezno usposobljenost preskuševalnega Laboratorija za premog in ustreznost rezultatov.

Laboratorij izvaja svojo dejavnost na lokaciji na Partizanski cesti 78 (zgradba Remont 2).

Objavljeno: 30-05-2022