POSLANCI DZ RS POTRDILI NOVELO ZAKONA O RUDARSTVU (Zrud-1)

Poslanci Državnega zbora RS so na današnji seji potrdili spremembo Zakona o rudarstvu (ZRud-1), po kateri se lahko koncesionarju znotraj pridobivalnega prostora čas veljavnosti rudarske pravice podaljša tudi brez izpolnjevanja pogoja pridobljene pravice izvajati rudarska dela na vseh zemljiščih, ki so predmet podaljšanja rudarske pravice.

»V Premogovniku Velenje smo v preteklosti velikokrat opozarjali na določene nejasnosti oz. togost obstoječe zakonodaje, s katerimi smo se soočali predvsem pri podaljšanju koncesije, zato bo navedena sprememba oz. dopolnitev ZRud-1 korak naprej k izpolnitvi pogoja za pridobitev koncesije za pridobivanje premoga po letu 2023 oziroma do konca odkopavanja,« je povedal generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer.

Z novelo ZRud-1 se med drugim omogoča podaljšanje obstoječih rudarskih pravic za izkoriščanje mineralne surovine v primeru, ko koncesionar iz upravičenih razlogov ne more zadostiti pogoju za podaljšanje rudarske pravice iz 4. točke prvega odstavka 50. člena Zrud-1, torej da mora pridobiti pravico izvajati rudarska dela na zemljišču za vsa zemljišča znotraj pridobivalnega prostora.

Novi 150. e člen ZRud-1 tako določa, da se lahko koncesionarju čas veljavnosti rudarske pravice podaljša tudi brez izpolnjevanja pogoja pridobljene pravice izvajati rudarska dela na zemljišču iz 4. točke prvega odstavka 50. člena ZRud-1 za vsa zemljišča, ki so predmet podaljšanja rudarske pravice. Gre za posebne primere. Po 50. členu veljavnega ZRud-1 bi moral imeti koncesionar za vsa zemljišča, ki so predmet podaljšanja rudarske pravice, soglasje lastnikov zemljišč ali imeti z lastniki sklenjen ustrezen pravni posel.

Drugi odstavek 46. člena določa, da pravice izvajati rudarska dela na zemljišču ni potrebno pridobiti, če gre za podzemno izkoriščanje, in iz rudarskega projekta izhaja, da ne bo vpliva na površino zemljišča oziroma da ni vplivnega območja. K temu pogoju se z novelo dodaja še pogoj, da se bodo rudarska dela izvajala globlje od 30 metrov.

Z novelo Zakona se za primere, ko je pridobivalni prostor mogoče razdeliti na več polj, ki se bodo izkoriščala v različnih časovnih obdobjih, predvideno, da se z aneksi h koncesijskim pogodbam potrjujejo rudarski projekti postopoma za takšne zaokrožene celote, pri čemer mora biti tudi pravica izvajati rudarska dela na zemljišču pridobljena vsaj za takšno celoto in pristopna zemljišča.

»Z novelo ZRud-1 je predvideno, da takšni koncesionarji sklepajo pravne posle z lastniki zemljišč šele neposredno pred tem, ko bodo začeli posegati na njihova zemljišča, ne pa že več let ali desetletij prej, kakor je to v primeru Premogovnika Velenje. Vsekakor pa novela ne pomeni, da v prihodnje lastniki zemljišč ne bodo sodelovali pri odločitvi, kaj se počne z njihovimi zemljišči. Premogovnik Velenje vplive podzemnega izkoriščanja na površino in s tem poseganja v lastninsko pravico že od same ustanovitve uspešno rešuje preko rudarskih škod po predpisih, ki urejajo obligacijska razmerja,« je še dodal dr. Rošer.

Premogovnik Velenje je 9. 8. 2021 na podlagi 11. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covid-19 pri pristojnem ministrstvu vložil predlog za sklenitev dodatka h Koncesijski pogodbi št. 354-14-73/01, katerega predmet je podaljšanje rudarske pravice in koncesijskega razmerja do 21. julija 2023. Dodatek oz. aneks je bil podpisan dne 21. 1. 2022.

Objavljeno: 06-04-2022