PREMOGOVNIK VELENJE Z GEODETSKIMI STORITVAMI OBVLADUJE NAJBOLJ ZAHTEVNE GRADBENE PROJEKTE

Premogovnik Velenje s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in odličnim poznavanjem zakonodaje obvladuje najbolj zahtevne gradbene projekte. Trenutno opravlja geodetske storitve na treh strateško pomembnih lokacijah v Sloveniji – na območju Gaberk, kjer bo potekala trasa odseka 3. razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem, v Prapretnem pri izgradnji največje sončne elektrarne v Sloveniji ter v Zlatoličju pri izgradnji segmenta pet, s čimer bo Slovenija dobila dodatne gigavatne ure električne energije iz obnovljivega vira.

Premogovnik Velenje je s svojim bogatim znanjem rudarskih merjenj, geodezije, hidrogeologije, projektive, raziskovalnih projektov ter izkušnjami in številnimi referencami prodrl tudi na trge izven matične družbe. Aktivno je vključen pri gradnji 3. razvojne osi, kjer na priključku Gaberke izvaja inženirsko-geodetske meritve, kot so izmere, posnetki, zakoličbe, izračuni volumnov izkopov, redno pa kontrolira gradnjo viadukta. Za naročnike Kolektor CPG, VOC Celje in RGP zagotavljajo geodetske meritve izkopov in nasipov, opornega zidu, dostopne ceste za viške materiala in objektov priključka HC Gaberke. Priključna cesta bo vzpostavila prometno povezavo, ki bo v prihodnosti potekala od severne proti jugovzhodni Sloveniji (od meje z Avstrijo do meje s Hrvaško).

Na rekultiviranem in zaprtem delu odlagališča nenevarnih odpadkov Prapretno pri Hrastniku poteka izgradnja prve sončne elektrarne v Sloveniji, ki ima več kot 1 MWh moči. Postavitev je bila zaupana hčerinski družbi Premogovnika HTZ Velenje, zakoličbo lokacije z več kot 2.000 sidri konstrukcije solarnih modulov pa bodo opravili  strokovnjaki Premogovnika s področja geodetskih storitev. Sončna 3,036-megavatnaelektrarna, z 6.906 moduli moči 440 Wp, katere investitor je Holding Slovenske elektrarne, bo proizvedla približno 3.362.000 kWh električne energije, kar zadostuje za letne potrebe po električni energiji približno 800 povprečnih slovenskih gospodinjstev.

Premogovniku Velenje so bile zaupane tudi geodetske storitve – zakoličba več kot 300 sider konstrukcije solarnih modulov – na lokaciji 5 segmenta sončne elektrarne Zlatoličje. Segment bo umeščen na levem bregu odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje v dolžini 905 metrov in bo imel  skoraj šest tisoč foto-napetostnih modulov, skupne nazivne moči skoraj 2,7 MWp in načrtovane letne proizvodnje približno 3.000 MWh. Investitor je družba Dravske elektrarne Maribor, postavitev poteka pod okriljem HTZ Velenje.

Znotraj področja Raziskave in projektiranje v Premogovniku Velenje delujejo enote Jamomerstvo, Geodezija, Hidrogeologija, Projektiva ter Raziskovalni projekti in študij. Na trgih izven matične družbe sta najbolj dejavni Jamomerstvo in Geodezija, ki delujeta na področjih rudarskih merjenj, inženirske geodezije, zemljiškega katastra, katastra stavb ter katastra gospodarske javne infrastrukture, poizvedb, analiz in modeliranja na osnovi CAD-programov in geografskih informacijskih sistemov. »Ena od temeljnih usmeritev programa je uvajanje novih tehnologij, posodabljanje opreme z najsodobnejšimi instrumenti in računalniškimi programi, ob tem pa ne zanemarjamo izobraževalne komponente zaposlenih,« je povedal mag. Aleš Lamot, vodja organizacijske enote Jamomerstvo, geodezija in rudarske škode v Premogovniku Velenje.

Objavljeno: 05-11-2021