Minister za notranje zadeve obiskal Termoelektrarno Šoštanj in Premogovnik Velenje

V petek, 22. oktobra 2021, je Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ) in Premogovnik Velenje (PV) obiskal minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Z vodstvi obeh družb ter članoma poslovodstva Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) si je ogledal proizvodnjo v termoelektrarni in premogovniku. Obe energetski lokaciji sodita med objekte državnega pomena, saj opravljata dejavnost, ki je ključnega pomena za nemoteno in zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo. Varnost in zdravje pri delu sta poleg nemotene in zanesljive oskrbe z električno energijo področji, ki jima v Termoelektrarni Šoštanj in Premogovniku Velenje posvečamo veliko skrb in pozornost, čemur je pritrdil tudi minister.

Minister Aleš Hojs je najprej obiskal TEŠ, ki ima z blokom 6 tehnološko najsodobnejšo termoenergetsko proizvodno enoto v tem delu Evrope in ki letno proizvede približno tretjino električne energije v celotni slovenski proizvodnji, v kriznih obdobjih pa pokriva preko polovico domače porabe električne energije. Minister je zatem obiskal še rudarje, ki delajo 500 metrov pod zemljo, in si ogledal, kako poteka delovni proces v Jami Pesje na odkopu na koti -110/B in pripravskem delovišču št. 1, na katerem izdelujejo bodočo dostavno progo odkopa na koti – 110/C. Pozornost je posvetil predvsem procesom v jami, namenjenim zagotavljanju varnosti zaposlenih v proizvodnem procesu.

Današnji delovni obisk je bil izveden z namenom, da se preveri način varovanja večjih energetskih infrastrukturnih lokacij v državi in stopnjo sodelovanja z državnimi organi, je povedal minister za notranje zadeve Aleš Hojs in dodal: »Zanimalo me je, kako potekajo protokoli s področja varnosti. Ogled je bil zame zanimiv tako iz tehničnega vidika kot iz vidika vseh novosti, ki so mi jih danes predstavili, vezano predvsem na trenutne težave v energetiki oz. najavljajočo se energetsko krizo in izredno visoke cene električne energije, ki smo jim priča v zadnjih tednih. Seveda je vsak sistem možno nadgraditi in izboljšati, kar bomo tudi v prihodnje reševali skupaj s službami za korporativno varnost posameznih družb. Vseeno pa sem z videnim danes v Šaleški dolini zelo zadovoljen.«

Ministru za notranje zadeve smo predstavili delovanje obeh medsebojno operativno povezanih energetskih lokacij v Šaleški dolini, in sicer ne samo v tehničnem smislu. »Tako v TEŠ kot PV se že vrsto let precej pozornosti namenja izboljševanju varnosti in zanesljivosti. Nekaj idej za dodatne izboljšave moramo še uresničiti, zato bomo veseli, če se bodo lahko tudi ministrstvo za notranje zadeve ter službe, ki sodijo pod okvir tega ministrstva, aktivno vključile, tako da bo končni rezultat še višja stopnja možnosti varnostnega nadzora za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno in toplotno energijo ter varnosti in zdravja pri delu. Sodobni procesi varovanja so v obeh družbah vzpostavljeni, naša želja pa je, da se varnosti v širokem pomenu besede dodeli še večji pomen. Menimo, da je za obe energetski lokaciji v Šaleški dolini smiselna dodelitev statusa državne kritične infrastrukture,« je po današnjem obisku povedal generalni direktor HSE in TEŠ dr. Viktor Vračar.

Zavedamo se potencialnih nevarnosti, zato stremimo k zagotavljanju čim višjih standardov varnosti in zdravja pri delu, s čimer zmanjšujemo tveganje na najnižjo možno raven.  »Izdelan imamo Načrt obrambe in reševanja, v katerem so prepoznane potencialne nevarnosti,« je povedal generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer. »Na podlagi teh se izvajajo ukrepi za preprečevanje njihovega nastanka, vseskozi pa so pripravljeni tudi ukrepi, ki bi jih izvedli, če bi prišlo do nastanka potencialnih nevarnosti tako v delovnih kot nedelovnih dneh. Vzpostavljen imamo Varnostno-tehnološki informacijski sistem (VTIS), preko katerega dežurni delavci 24 ur na dan spremljajo vse varnostne in tehnološke parametre v jami ter po potrebi zaposlenim posredujejo vse potrebne informacije. Poleg vsega naštetega imamo tudi dobro usposobljeno jamsko reševalno četo, ki deluje v okviru Rudarske reševalne službe ter organizira in izvaja reševanje ob morebitnih nezgodah, vse potrebne aktivnosti na ogroženih območjih ter zagotavlja prvo pomoč ponesrečenim v jami.«

»Današnji obisk je bil namenjen tudi pregledu delovanja v obdobju t.i. korona situacije, ko je bilo tako v TEŠ kot PV ključno ustrezno upoštevanje vseh predpisov in sodelovanje s pristojnimi vladnimi organi. Kljub težki epidemiološki situaciji smo uspeli zagotavljati nemoteno obratovanje in oskrbo z električno energijo. V skupini HSE je za to področje skrbela služba za korporativno varnost, ki je na dnevni bazi usklajevala aktivnosti z vsemi družbami znotraj skupine družbe Holdinga Slovenske elektrarne,« je povedal Matic Naglič, ki vodi omenjeno službo.

Objavljeno: 25-10-2021