NAJBOLJŠA INVESTICIJA ZA USPEŠNO PRIHODNOST JE NALOŽBA V IZOBRAŽEVANJE

Pred Skupino Premogovnik Velenje so veliki izzivi tako na področju osnovne dejavnosti pridobivanja premoga kot na področju nadaljnjega razvoja povezanih družb in trženja programov ter storitev. Sposobni in motivirani kadri so ključni element pri realizaciji zastavljenih načrtov, zato spodbujamo karierni razvoj in učinkovit nastop na trgu dela, s sistematičnim izobraževanjem pa zaposlenim omogočamo pridobivanje novih znanj za strokovni in osebnostni razvoj. V družbah Premogovnik Velenje in HTZ Velenje smo maja 2021 začeli s projektom SPIN – Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile.

V Skupini Premogovnik Velenje smo sistematično pristopili k izvedbi projekta SPIN. Določili smo ciljne skupine zaposlenih in želena znanja, ki jih ti zaposleni potrebujejo za kakovostno opravljanje dela, in pripravili program usposabljanj. V prvo skupino smo vključili 61 zaposlenih na vodstvenih in vodilnih mestih, ki so z usposabljanji začeli maja letos. V prvem delu projekta smo s to skupino izvedli uvodno delavnico in z vsakim posameznikom v sodelovanju s podjetjem Invel izvedli individualni karierni načrt. Preko analize kariernih načrtov smo oblikovali nabor vseh izobraževanj za posameznega udeleženca. Namen tega projekta je med drugim dati vodilnim delavcem smernice in napotke za čim uspešnejše delo v procesu vodenja in organizacije dela, zato smo maja začeli z izvajanjem delavnic, ki vključujejo raznolike teme s področja vodenja, komuniciranja, timskega dela, organizacije in bontona. V tem času smo izvedli že 10 delavnic.

»Cilj projekta je dvig kompetenc in dodatnih znanj pri zaposlenih ter spodbujanje njihovega kariernega razvoja za ohranitev zaposlitve in učinkovit nastop na trgu dela,« je povedala mag. Irena Vodopivec, vodja področja Kadri in plače v Premogovniku Velenje. »Z vključitvijo v projekt SPIN želimo dvigniti raven kompetenc in znanj naših zaposlenih tako na kariernem kot na zasebnem področju, saj projekt ponuja širok spekter delavnic (jeziki, marketing, multimedija, računalništvo), ki se jih lahko zaposleni udeležijo tudi v prostem času,« je poudarila. »Naš glavni cilj je opolnomočenje naših zaposlenih z znanji sedanjosti in prihodnosti za boljši razvoj, zato bomo v prihodnje povečali vlaganje v izobraževanje in permanentno usposabljanje na vseh področjih in za vse zaposlene v družbah Premogovnik Velenje in HTZ.«

Projekt SPIN je sofinanciran s strani Evropske unije, Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pri izvedbi projekta smo se povezali s podjetjem Invel, ki je vodilni partner projekta za vzhodno kohezijsko regijo.

Objavljeno: 11-10-2021