PREMOGOVNIK VELENJE NA ZNAMKI SLOVENSKEGA GEOLOŠKEGA DRUŠTVA

Ob 70. obletnici delovanja Slovenskega geološkega društva je izšlo 9 znamk, med njimi tudi znamka Premogovnika Velenje, na kateri je upodobljen odkop v jami velenjskega premogovnika. Fotografija je delo avtorja Mirana Beškovnika, ki je sicer zaposlen v Premogovniku Velenje, s fotografiranjem pa se ukvarja ljubiteljsko.

S pridobivanjem geoloških informacij se v Premogovniku ukvarjamo že od samega začetka obratovanja, geološke raziskave pa so potekale že veliko pred letom 1875, ko je Premogovnik Velenje začel obratovati. Dobro poznavanje geološke zgradbe in pridobljene izkušnje ob spremljanju sestave tal na območju Šaleške doline v zadnjih letih v Premogovniku Velenje s pridom uporabljamo tudi pri različnih delih zunaj našega področja, zato je sodelovanje med obema institucijama že stalnica.

Slovensko geološko društvo se je ob 70-letnici delovanja odločilo, da izda devet znamk na temo geologije. Med njimi je tudi znamka, na kateri je upodobljen odkop v Premogovniku Velenje. Dolgoletno tvorno sodelovanje Premogovnika Velenje in Slovenskega geološkega društva je izjemno pomembno, redne geološke raziskave so ustaljene in predstavljajo osnovo za delo. Geološke značilnosti Šaleške doline, vlogo v slovenskem energetskem prostoru ter vplive na okolje in prostor smo oktobra 2018 predstavili na zaključnem srečanju enega največjih dogodkov s področja geoznanosti pri nas, 5. Slovenskem geološkem kongresu, ki je potekal v Velenju.

»V Premogovniku Velenje rezultate raziskovalnega dela ovrednotimo in strokovno interpretiramo z namenom čim boljšega ugotavljanja lege premogovih plasti v prostoru, da lahko nato načrtujemo prihodnje odkopavanje v nahajališču,« je povedal vodja področja Raziskave in projektiranje v Premogovniku Velenje dr. Gregor Jeromel. »Pri izdelavi rudarskih projektov podajamo hidrogeološke osnove za potrebe projektiranja podzemnih objektov ter podatke, ki so potrebni za izračun dovoljenih odkopnih višin in zagotovitev varnega odkopavanja. Zaradi zagotavljanja učinkovitega odvodnjavanja in monitoringa je potrebno pravočasno načrtovati in izvajati ustrezne ukrepe.« Proces sanacije in rekultivacije pridobivalnega področja Premogovnika Velenje se bo nadaljeval tudi po zaključku odkopavanja z deli, ki tehnično zajemajo tudi hidrološki in geomehanski monitoring, ta pa se bo izvajal še vsaj petnajst let po zaključku odkopavanja premoga v Šaleški dolini.

Objavljeno: 27-07-2021