Lesno predelovalni center Velenje prepoznan kot razvojni potencial

Dejavnost predelave lesa se je skozi celotno zgodovino pridobivanja premoga v Šaleški dolini razvijala skupaj s Premogovnikom Velenje. Cilj projektne ideje Lesno predelovalni center Velenje, katere nosilec je PLP lesna industrija, ki je v 100-odstotni lasti Premogovnika, je nadgradnja in razširitev obstoječih proizvodnih programov s programi višje stopnje predelave lesa, postopno zmanjševanje odvisnosti od matične družbe ter nemoteno delovanje podjetja po prenehanju odkopavanja premoga.

Skupina Premogovnik Velenje (SPV) že od samega začetka aktivno sodeluje pri pripravi tako Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda kot Akcijskih načrtov. Prijavili smo več projektnih idej, med njimi tudi projekt hčerinske družbe PLP lesna industrija Lesno predelovalni center Velenje. PLP lesna industrija je trenutno od 70- do 75-odsotno odvisna od realizacije žaganega lesa za Premogovnik Velenje, uresničitev projekta pa bi pripomogla k njenemu nemotenemu delovanju tudi po prenehanju odkopavanja premoga v Šaleški dolini. Cilj projekta je nadgradnja in razširitev obstoječih proizvodnih programov s programi višje stopnje predelave lesa (tudi z višjo dodano vrednostjo), ki bo omogočala doseganje ustrezne konkurenčnosti na trgu, rast prodaje in ustrezno donosnost, imel pa bo tudi pozitiven vpliv na lesno in pohištveno industrijo v regiji ter širše. Projekt predvideva do 10 novih delovnih mest, ki jih bomo pridobili s prezaposlitvijo zaposlenih v družbi PLP in na trgu dela.

Projekt zajema štiri ključna področja – uporabo biomase za potrebe sušenja lesnih proizvodov, kar omogoča višjo stopnjo lesne predelave, koriščenje toplotne energije v SPV (del toplote za ogrevanje in toplo vodo), zmanjšanje količine lesnih odpadkov ter v sodelovanju s Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ) vključitev lesne biomase kot energenta pri proizvodnji električne energije in toplote daljinskega ogrevanja, s čimer se že od leta 2022 dalje postopoma zmanjšuje odvisnost od premoga in s tem vpliva na dekarbonizacijo Šaleške doline. Vanj so vključeni dobavitelji tako iz SAŠA regije kot tudi iz Zasavske regije, celotne Slovenije, držav bivše Jugoslavije in sosednjih držav. Razdeljen je v tri faze – prva (posodobitev linije čeljenja in robljenja z najsodobnejšo tehnologijo avtomatizirane proizvodnje) v višini 0,5 mio EUR je v teku in bo predvidoma končana letos. Druga faza – postavitev sodobne naprave (sistema PTE) za proizvodnjo toplotne energije na lesno biomaso za potrebe sušenja lesa in kot pilotne rešitve zagotavljanja potreb po toplotni energiji (lastna oskrba in širše delna oskrba SPV) v višini 1,5 mio EUR predvideva postavitev novih sušilnic ustreznih kapacitet, nove zalogovnike za lesno biomaso, posodobitev tehnologije za sortiranje lesa ter ureditev ustreznih skladiščnih prostorov za proizvode. Proizvodnja lesne biomase bi potekala iz dela lesne embalaže SPV, s čimer bi posledično zniževala količino odpadkov SPV. Predvidoma bo zaključena leta 2023. Tretja faza je ovrednotena v višini 4,5 mio EUR in načrtuje povečanje kapacitete naprav (sistema PTE) za proizvodnjo toplotne energije na lesno biomaso za potrebe sušenja lesa in potreb po toplotni energiji za razširitev oskrbe SPV – razširitev prostorov za skladiščenje in optimalno pripravo lesne biomase, posodobitev linije žaganja iglavcev in sortiranja izdelkov z najsodobnejšo tehnologijo, posodobitev silosa za fino frakcijo lesne biomase, vključitev odpadnega lesa v postopke delne ponovne uporabe in v proizvodnjo lesne biomase, proizvodnjo večjega dela lesne biomase kot energenta za potrebe TEŠ (delno nadomeščanja premoga z obnovljivimi viri) in posodobitev lupilno krojilne linije ter prostorov za skladiščenje hlodovine. Zaključena naj bi bila leta 2027. Iz Sklada za pravični prehod pričakujemo sredstva v višini 3,25 EUR, ostalo predstavlja dolžniški kapital v višini 1,3 mio EUR, lastna sredstva 0,45 mio EUR ter druga nepovratna sredstva 1,5 mio EUR.

Izvajalec projekta »Priprava nacionalne strategije in akcijskih načrtov za izstop iz premoga v slovenskih premogovnih regijah« Deloitte je oktobra 2020 začel s pripravo predlogov Območnih načrtov za pravični prehod za SAŠA regijo in Zasavje. Načrta bosta veljala za obdobje med letoma 2021–2030 in bosta temeljila na Nacionalni strategiji za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda kot akcijskih načrtov. Načrta bosta iz širokega nabora projektnih idej izpostavila tista področja financiranja, ki bodo v nadaljnji fazi prioritizacije in dodatnega usklajevanja z deležniki prepoznana kot najpomembnejša in najustreznejša za financiranje v okviru Mehanizma za pravični prehod. Rok za oddajo projektnih idej je bil 21. 11. 2020, skupina HSE je prijavila 15 projektov.

Objavljeno: 07-07-2021