PREMOGOVNIK VELENJE IZVAJA INŽENIRSKO-GEODETSKE MERITVE PRI GRADNJI 3. RAZVOJNE OSI

Premogovnik Velenje je v svoji dolgoletni zgodovini poleg primarne dejavnosti pridobivanja premoga pridobil veliko znanja, izkušenj in številne reference tudi s področja raziskav in projektiranja tako jamskih kot zunanjih objektov. Naša znanja pri tem posegajo predvsem na področja, kot so rudarska merjenja in geodezija, hidrogeologija, projektiva in raziskovalni projekti. Strokovnjaki, zaposleni na navedenih področjih, svoje storitve izvajajo predvsem v Skupini Premogovnik Velenje, zadnja leta pa vedno bolj delujejo tudi na trgih izven matične družbe. Na podlagi tega so aktivno vključeni tudi pri gradnji 3. razvojne osi, kjer na priključku Gaberke izvajajo inženirsko-geodetske meritve.

V teh dneh je na gradbišču 3. razvojne osi, priključek Gaberke, precej živahno. Na enem delu se pripravlja teren za gradnjo opornih zidov in gradi temelje viadukta, na drugih delih pa na trasi že pripravljajo teren in osnove za izgradnjo priključnih cest na hitro cesto 3. razvojne osi. Ta bo vzpostavila prometno povezavo, ki bo v prihodnosti potekala od severne proti jugovzhodni Sloveniji (od meje z Avstrijo do meje s Hrvaško). Del povezave je tudi nova državna cesta od priključka Šentrupert na avtocesti A1 do priključka Slovenj Gradec jug.

»S pridobivanjem informacij o vplivu odkopavanja na površino se v Premogovniku Velenje ukvarjamo praktično od začetka obratovanja. V dosedanjem delovanju Premogovnika v Šaleški dolini predstavljajo rudarsko-geodetske meritve prevladujočo opazovalno metodo vplivov rudarjenja na površino. Z meritvami približno 200 opazovanih točk na površini in objektih v dolini in z aero-laserskim skeniranjem širšega območja pridobivalnega prostora Premogovnika Velenje, kar predstavlja pretežni del Šaleške doline, precej natančno poznamo spremembe terena, ki nastajajo zaradi rudarjenja. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami in odličnim poznavanjem zakonodaje obvladujemo najbolj zahtevne gradbene projekte in nudimo tudi druge geodetske storitve, kot so izdelava geodetskega načrta, ureditev, označitev, izravnavo meje, parcelacije, geodetski posnetek terena in objektov,« je povedal mag. Aleš Lamot, vodja OE Jamomerstvo, geodezija in rudarske škode.

Znotraj področja Raziskave in projektiranje v Premogovniku Velenje delujejo enote Jamomerstvo, Geodezija, Hidrogeologija, Projektiva ter Raziskovalni projekti in študij. Na trgih izven matične družbe sta najbolj dejavni Jamomerstvo in Geodezija, ki delujeta na področjih rudarskih merjenj, inženirske geodezije, zemljiškega katastra, katastra stavb ter katastra gospodarske javne infrastrukture, poizvedb, analiz in modeliranja na osnovi CAD-programov in geografskih informacijskih sistemov. Naloge službe zajemajo sklop merske podpore pri načrtovanju in obvladovanju procesa odkopavanja premoga in sklop merske podpore obvladovanju dogodkov v pridobivalnem prostoru Premogovnika Velenje. Te storitve pri nas delimo na dva sklopa, ki smiselno pokrivata posamezna področja dela; to sta jamski sklop in dela na površini oz. zunanje jamomerstvo in geodezija. Ena od temeljnih usmeritev programa je uvajanje novih tehnologij, posodabljanje opreme z najsodobnejšimi instrumenti in računalniškimi programi, ob tem pa ne zanemarjamo izobraževalne komponente zaposlenih.

Objavljeno: 20-05-2021