V PREMOGOVNIKU VELENJE SKRBIMO ZA VARNOST

Začetki organiziranega reševanja v Premogovniku Velenje po dostopnih pisnih virih segajo v leto 1893, za uraden začetek delovanja jamske reševalne čete pa štejemo 20. julij 1907. Četa danes šteje 93 članov, od tega 77 reševalcev, usposobljenih za delo z izolacijskim dihalnim aparatom. Rudarska reševalna služba, v okviru katere sta organizirani jamska reševalna četa in reševalna postaja, je na ravni Uprave za zaščito in reševanje RS pogodbeni partner za celotno področje Slovenije ob rudniških in drugih nesrečah.

Premogovnik Velenje velja za enega najsodobneje opremljenih in najbolj varnih premogovnikov s podzemnim pridobivanjem premoga na svetu. »Varnost je vrednota, za katero si v Premogovniku z različnimi aktivnostmi in preventivnimi ukrepi vseskozi prizadevamo,« poudarja vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični vodja Premogovnika Velenje Ivan Pohorec, sicer tudi vodja jamske reševalne čete, ki je laniza požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči prejel bronasti znak Civilne zaščite Republike Slovenije. Ozaveščanje zaposlenih, da lahko za večjo varnost pri delu največ naredijo sami, vzpostavitev varnostnega sistema VTIS, izdelan Načrt obrambe in reševanja ter številni drugi ukrepi so le del aktivnosti, ki jih imamo v podjetju vzpostavljene za zagotavljanje najvišje možne stopnje varnosti. Kljub naštetemu zaradi specifike dejavnosti, ki se odvija 500 metrov pod površjem zemlje, v jami še vedno lahko pride do neljubih dogodkov in izrednih razmer. »V takšnih razmerah najbolj računamo prav na dobro usposobljene jamske reševalce, ki letos obeležujejo 114 let delovanja. Vsi so zaposleni na svojih delovnih mestih in se jih aktivira po potrebi.« 

V Premogovniku Velenje imamo 67 aparatov tipa BG-4, 44 tipa R-12 in 55 tipa P-30EX. Za izobraževanje reševalcev je dobro poskrbljeno, saj organiziramo strokovna predavanja, usposabljanja s področja nudenja prve pomoči – pri tem sodelujemo z zdravniki, preverjamo znanje nameščanja reševalnih aparatov, izvajamo fizično testiranje oz. t. i. Cooperjev test, testiranje v dimni komori ter organiziramo redne mesečne reševalne vaje v jami in v požarnem rovu. 25 naših reševalcev se je udeležilo usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči  z uporabo zrakoplovov – modul A. Ponosni smo, da imamo v svojem delovnem okolju skrbno izbrane in usposobljene posameznike, ki so ob izrednih in nevarnih dogodkih vedno pripravljeni pomagati. Še bolj nas veseli, da resnejših akcij v zadnjih letih ni več toliko, kot jih je bilo v preteklosti.

»Rudarska reševalna služba, v okviru katere sta organizirani jamska reševalna četa in reševalna postaja, organizira in izvaja reševanje ob morebitnih nezgodah, izvaja vse potrebne aktivnosti na ogroženih območjih ter zagotavlja prvo pomoč ponesrečenim v jami,« je še povedal Ivan Pohorec in dodal, da imajo člani ustrezna znanja, so usposobljeni za delo v zaplinjenem območju ter za zagotavljanje prve pomoči, zato so povezani tudi v sistem zaščite in reševanja na državni ravni. »Leta 2016 so sodelovali v republiški reševalni vaji v Rudniku Trbovlje – Hrastnik, leta 2017 v Marmor Sežana, leta 2018 je Premogovnik Velenje organiziral republiško reševalno vajo v matičnem rudniku, leta 2019 so se udeležili vaje v Hotavljah, lani pa vaja zaradi epidemije koronavirusa ni bila izvedena.«

Objavljeno: 07-04-2021