V Premogovniku in HTZ uspešno prestali zunanjo presojo sistemov vodenja

Po uspešni delni zunanji presoji sistemov vodenja, ki je v mesecu aprilu zaradi epidemije potekala z oddaljene lokacije, je bil v septembru izveden še drugi del zunanje presoje. Izvedena je bila obnovitvena presoja sistema kakovosti po ISO 9001, redna presoja sistema ravnanja z okoljem po ISO 14001 in prehodna presoja sistema varnosti in zdravja pri delu po standardu ISO 45001.

Drugi del presoje je bil za razliko od presoje, ki je potekala v aprilu, izveden na lokacijah v Premogovniku Velenje in HTZ Velenje. Zaradi prehoda na novi standard ISO 45001 je bil na tej presoji večji poudarek na varnosti in zdravju pri delu v proizvodnih organizacijskih enotah in enotah, ki jih prvi del presoje ni zajel.

Cilj vsakoletne presoje je ugotavljanje izpolnjevanja zahtev zadevnih standardov, poslovnika kakovosti in ugotovitev izpolnjevanja zahtev Certifikacijskega pravilnika za navedene sisteme vodenja. Obenem smo s presojo preverjali tudi ukrepe, sprejete po predhodni presoji, in prepoznavali možnosti za izboljšavo sistemov vodenja. Zunanjo presojo so izvajali presojevalci SIQ Ljubljana pod vodstvom Dušana Zorca. Med presojo ni bilo ugotovljenih odstopanj od zahtev standardov, so pa presojevalci podali nekaj možnosti za izboljšanje sistemov vodenja.

Presojevalci so še posebej izpostavili odlično izvedbo notranje presoje, naraščajoči trend števila in finančne učinke inovacijske dejavnosti, komuniciranje z notranjimi in zunanjimi zainteresiranimi stranmi, obvladovanje tveganj na ravni organizacije, dobro sodelovanje z zaposlenimi in njihovimi predstavniki ter mesečno delovanje varnostnih kolegijev.

Objavljeno: 02-10-2020