Premogovnik Velenje in HTZ Velenje vnovič v družbi najboljših inovatorjev SAŠA regije

V četrtek, 10. septembra 2020, je v Vili Bianca v Velenju potekala podelitev priznanj Gospodarske zbornice Slovenije za najboljše inovacije v SAŠA regiji. V družbi najboljših inovatorjev regije sta bila vnovič tudi Premogovnik Velenje in hčerinska družba HTZ Velenje. Na letošnji razpis smo prijavili tri inovacije – premogovniško »Avtomatizacija jamskih črpališč vode k. +120 in k. +85« ter dve inovaciji družbe HTZ »Razstavljanje uporabljenih vijačnih spon« in »Reorganizacija skladiščnega poslovanja v glavnem skladišču Premogovnika Velenje«. Za vse tri inovacije smo prejeli bronasto nagrado.

Z inovacijo Avtomatizacija jamskih črpališč vode k. +120 in k. +85, katere avtorji so Matjaž Krenker, Danijel Šibanc, Uroš Verdev, Jože Tevž in Boštjan Salmič, bistveno izboljšujemo proces črpanja jamskih voda. Avtomatizirali smo delovanje dveh jamskih črpališč Premogovnika Velenje, v katerih zbiramo in na površje črpamo neoporečno vodo. V navedenih črpališčih imamo skupno vgrajene štiri 130-kubične črpalke ter dve manjši potopni črpalki. Dnevno prečrpamo do 5.200 kubičnih metrov vode, od katerih jih povprečno 2.880 porabimo za tehnološke procese v jami, preostanek pa prečrpavamo na površje. Procesna in tehnična rešitev vsebujeta izbrano kombinacijo parov črpalk z neodvisnim napajanjem ter ločenim sistemom krmiljenja. Na tak način zagotavljamo najvišjo stopnjo varnosti pred nekontroliranimi vdori podzemne vode in obratovalno zanesljivost črpališča ter v nadaljevanju celotne jame.

Inovacija Razstavljanje uporabljenih vijačnih spon predstavlja tehnološki izziv na področju vzdrževanja rudarske opreme in njene vnovične uporabe. V procesu pridobivanja premoga v Premogovniku Velenje je za izdelavo jamskih prostorov in prog potrebno veliko strojnih elementov, ki so ključnega pomena za izvedbo proizvodnega procesa. Po zaključenem izkopavanju premoga v jami na površje prihajajo velike količine uporabljene vgrajene opreme. Med ključne elemente za izdelavo in podpiranje jamskih prostorov v Premogovniku uvrščamo tudi jekleno ločno podporje in vijačne spone. Osnovni element za izdelavo in podpiranje jamskih objektov je jekleni profil, za povezavo profilov v obroč pa se uporabljajo vijačne spone. Nekaj časa se je večina uporabljenih spon odprodajala kot odpadno železo, saj so bili v večini primerov vijačnih spon poškodovani vijaki, s katerih ni možno odviti matic. Ker zaradi tega nastane velik strošek nabave novih spon, so avtorji inovacije predlagali mehansko razstavljanje vijačnih spon in njihovo vnovično uporabo v procesu pridobivanja premoga. Nagrajena inovacija je rezultat sistematičnega projektnega dela, pri katerem se povezujejo interdisciplinarna znanja z različnih področij. Visoka usposobljenost zaposlenih v podjetju in zunanjih sodelavcev ter močna podpora vodstva in vseh podpornih služb, so zagotovili uspešno izvedbo vpeljave inovacije. V projektu so sodelovali Ivan Glušič, Bojan Gajšek, Vladimir Postružin in Robert Doler iz družbe HTZ, Dušan Čižmek in Marjan Ostruh iz Premogovnika Velenje ter Bogdan Mohorič iz podjetja OSA-TEH kot zunanji sodelavec.

Z inovacijo Reorganizacija skladiščnega poslovanja v glavnem skladišču Premogovnika Velenje smo centralizirali vsa manjša skladišča v enotno glavno skladišče Premogovnika Velenje. Tega upravlja hčerinska družba HTZ, ki za Premogovnik Velenje med drugim izvaja tudi storitve skladiščnega poslovanja in notranje logistike. Glavno skladišče je vpeto v vse logistične operacije, ki so vezane na nemoteno delovanje vseh poslovnih procesov Skupine Premogovnik Velenje. Zaradi velike razdrobljenosti manjših skladišč je bilo treba na področju notranje logistike sistematizirati in uvesti fizične, informacijske in sistemske spremembe v celotnem procesu skladiščnega poslovanja. Vsa manjša skladišča so zdaj centralizirana in delujejo v okviru glavnega skladišča. Uvedli smo enotno prevzemno izdajno točko. Skladiščne lokacije so po novem prilagojene procesom, procesi dela v skladišču pa po novem omogočajo nemoteno delovanje ne glede na zaposlene, vrsto blaga in zahtevani proces s strani uporabnika. Skladiščenje je optimizirano glede na potrebe naročnikov, s tem pa je omogočeno nemoteno delo s strani logističnih procesov. Tovrstna reorganizacija je dvignila učinkovitost delovanja glavnega skladišča in skrajšala odzivni čas prevzema in izdaje blaga. Inovacijsko skupino je vodil Dalibor Jugović, z njim pa so sodelovali še Staška Velikonja, Peter Hudournik in Semir Agić.

Inovativno razmišljanje je v Skupini Premogovnik Velenje že nekakšna stalnica. V naši osnovni dejavnosti, ki poteka nekaj sto metrov pod zemljo, smo vselej stremeli k izboljšavam in humanizaciji delovnih procesov.

Največja prelomnica inovativnosti se je v jami Premogovnika Velenje zgodila že v sedemdesetih letih minulega stoletja, ko smo v proces pridobivanja premoga vpeljali sodobno tehnologijo, ob tem pa smo razvili in patentirali tudi lastno mednarodno priznano Velenjsko odkopno metodo. S tem se je bistveno povečala proizvodnja premoga, delo v jami pa je postalo veliko lažje, varnejše in bolj humano.

Objavljeno: 14-09-2020