DIGITALNA PREOBRAZBA PREMOGOVNIKA VELENJE

V družbah Skupine Premogovnik Velenje sledimo trendom na področju digitalizacije. Projekte digitalizacije izvajamo tako na poslovnih kot tudi varnostno-tehnoloških sistemih. Na poslovnem delu izvajamo celovito prenovo poslovanja z uvajanjem poslovno informacijskega sistema SAP. Na varnostnem in tehnološkem področju smo v letošnjem letu prenovili računalniško infrastrukturo lastnega podatkovnega centra. V jamskem delu smo z vzpostavljenim komunikacijskim omrežjem, ki je sestavljen iz obširnega optičnega omrežja in je na pomembnejših deloviščih nadgrajeno z brezžičnim omrežjem, referenčna točka med premogovniki v Evropi. Vsa ta infrastruktura nam omogoča zanesljivo delovanje informacijskega sistema ter s tem celoviti nadzor in upravljanje varnostnih in tehnoloških parametrov procesa izkopa premoga.

V procesih na površju uporabljamo tehnologije, ki so značilne za četrto industrijsko revolucijo. Tako na primer sledimo oblačilom v pralnici perila in rudarjem pri vstopu v jamo s tehnologijo RFID UHF, nadziramo potresno stanje na pridobivalnem področju z mrežo seizmografov in sinhronizacijo podatkov s tehnologijo LTE in izvajamo vzdrževanje po stanju s povezovanjem strojev in naprav v računalniško omrežje in z obdelavo v podatkovnih bazah za obdelavo večjih količin podatkov – big data. Tudi hčerinska podjetja svojo ponudbo prilagajajo novostim na področju digitalizacije. Pri tem prednjači podjetje HTZ Velenje, ki že vrsto let na trgu ponuja storitve elektronskega arhiviranja poslovne dokumentacije.

Ker podjetje prihaja iz panoge, ki se bo moralo v naslednjih desetletjih prestrukturirati, vidimo v digitalni preobrazbi možnost daljšega obratovanja podjetja, ohranjanja določenih kvalitetnih delovnih mest in ustvarjanja novih. Zaradi navedenega v digitalizacijo vlagamo znaten del sredstev (2 odstotka investicij). V prihodnjih letih načrtujemo nadaljnja vlaganja v digitalizacijo procesov proizvodnje, vzdrževanja, učinkovite rabe energije in prehoda na brezpapirno poslovanje.

Slovenska energetika vlaga znatna sredstva v to področje in je dobro digitalizirana. Glede na starost in stanje energetske infrastrukture in glede na nove trende na področju vzdrževanja, ki temeljijo na prednostih digitalizacije, lahko energetika z novimi pristopi k vzdrževanju zagotovi stabilnejšega delovanja sistemov in nižanje stroškov, še več pozornosti pa bo potrebno v prihodnje nameniti področju kibernetske varnosti.

Objavljeno: 29-06-2020