V PREMOGOVNIKU VELENJE USPEŠNO PRESTALI ZUNANJO PRESOJO SISTEMOV VODENJA

Po uspešni notranji presoji, ki smo jo v Premogovniku Velenje izvedli februarja in marca letos, smo sredi letošnjega aprila uspešno prestali še preizkus zunanje presoje certifikatov sistemov vodenja po standardih ISO in BS OHSAS. Presojali smo certifikate ISO 9001 (sistem vodenja kakovosti), ISO 14001 (sistem ravnanja z okoljem), BS OHSAS 18001 (sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu in sistema za upravljanje varnosti) in ISO 45001 (sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu). Izvedena presoja je bila delna, saj zaradi pandemije ni bilo mogoče presojati proizvodnega procesa. Posledično bo v roku šestih mesecev izvedena dodatna presoja, ki bo zajela izvzete procese.

Cilj vsakoletne presoje je ugotavljanje izpolnjevanja zahtev zadevnih standardov, poslovnika kakovosti in ugotovitev izpolnjevanja zahtev Certifikacijskega pravilnika za navedene sisteme vodenja. Obenem smo s presojo preverjali tudi ukrepe, sprejete po predhodni presoji in prepoznavali možnosti za izboljšavo sistemov vodenja.

Zunanjo presojo so izvajali presojevalci SIQ Ljubljana pod vodstvom Dušana Zorca. Letošnja je bila prav posebna, saj je zaradi pandemije novega koronavirusa potekala na daljavo, in sicer preko spletnega orodja Microsoft Teams. Med presojo, ki je temeljila na naključnem vzorčenju, ni bilo zaznanih nobenih kršitev.

»Presojevalci tudi letos niso zaznali nobenih neskladij, zaznali pa so številne pozitivne ugotovitve,« je povedal generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec. »Med njimi so še posebej izpostavili odlično izvedbo notranje presoje, naraščajoči trend števila in finančne učinke inovacijske dejavnosti, komuniciranje z notranjimi in zunanjimi zainteresiranimi stranmi, obvladovanje tveganj na ravni organizacije, dobro sodelovanje z zaposlenimi in njihovimi predstavniki ter mesečno delovanje varnostnih kolegijev. Presojevalci so podali tudi nekaj neobvezujočih priporočil, ki pa ne prestavljajo neposrednih neskladnosti z zahtevami standardov.«

Objavljeno: 22-05-2020