V Premogovniku Velenje uspešno izvedli petletni pregled izvoznega stroja

V Premogovniku Velenje smo konec letošnjega oktobra uspešno izvedli petletni pregled izvoznega stroja GHH, ki je umeščen nad jaškom Nove Preloge in ga že od leta 1985 uporabljamo za prevoz ljudi ter opreme v jamo in iz nje. Stroj, katerega proizvajalec je podjetje GHH/Siemens, vseskozi redno tehnološko posodabljamo. Na njem izvajamo periodične preglede, revizije in posodobitve. Letos smo opravili redni petletni pregled celotnega stroja. V sklopu tega sta bila zamenjana tudi elektromotor za pogon stroja ter naprava za beleženje signalov.

V Premogovniku Velenje za uvoz in izvoz ljudi in materiala že več kot štiriintrideset let uporabljamo jašek Nove Preloge. Pred tem smo med leti 1949-1985 uporabljali jašek Stare Preloge, ki smo ga zaradi širjenja proizvodnje morali likvidirati. Pravzaprav smo leta 1985 likvidirali celotno območje Starih Prelog ter vse zunanje obrate in dejavnosti Premogovnika Velenje preselili na zdajšnje območje Novih Prelog. Vsi naši jaški, pa naj bodo ti za prevoz ljudi in materiala ali zračilni, zagotovo ne bi zdržali tako zavidljivih letnic brez ustreznega vzdrževanja, ki mu v Premogovniku Velenje namenjamo izjemno veliko pozornosti.

Izvozni stroj GHH na zdajšnji lokaciji deluje že vse od leta 1985. Leta 2007 je bila s sodobno računalniško tehnologijo proizvajalca Siemens zamenjana celotna krmilno-regulacijska in kontrolna oprema stroja. Nova oprema omogoča nadgradnjo programske opreme skladno s predpisi, potrebami uporabnika in zahtevami informacijske tehnologije.

V skladu s pravilnikom, ki ureja prevažanje pri rudarskih delih, Splošnim aktom o varnosti in zdravju pri delu Premogovnika Velenje ter drugimi internimi akti PV je potrebno najmanj enkrat v petih letih opraviti tudi funkcionalni pregled izvoznega stroja ter njegove signalne in varnostne naprave. Omenjeni pregled smo opravili v dveh delih. Konec aprila smo izvedli pregled strojnih komponent, konec oktobra pa še pregled električnih komponent in testiranje celotnega stroja.

V sklopu pregleda je bilo opravljenih veliko testnih voženj in preizkusov, ki so potrdili varno in zanesljivo delovanje izvoznega stroja. Opravljen je bil temeljit pregled in preizkus vseh varnostnih in napajalnih naprav, opravljene so bile meritve pojemkov pri zasilnem zaviranju pri različnih obremenitvah, nastavljene so bile zavore …

V obdobju izvajalnih del je bilo opravljenih več varnostnih zaviranj v sili. Izmerili smo tudi pojemke pri samem zaviranju. Meritve pojemkov kletke smo opravili pri različnih obremenitvah ter pri različnih hitrostih vožnje stroja. V vseh primerih voženj je bil odziv stroja stabilen, brez zaznanih prekoračenih vibracij. Med poskusi varnostnega zaviranja na bobnu ni bilo zaznati zdrsa vrvi, vrednosti pojemov pa so v dovoljenih mejah. Po vsakem varnostnem zaviranju so bili opravljeni tudi zakonsko predpisani pregledi, zato je bil prevoz občasno oviran, kljub temu dogovorjeni redni in izredni prevozi niso bili moteni.

Tako domači kot tudi strokovnjaki podjetja Siemens, ki so sodelovali pri omenjenih delih, so na podlagi rezultatov pregleda podali zagotovilo, da izvozni stroj kljub dolgoletnem obratovanju deluje varno in zanesljivo.

Objavljeno: 09-12-2019