Zemljina na nasipu med jezeroma ni oporečna

Premogovnik Velenje je naročil posnetek stanja primernosti nasute zemljine na nasipu med Velenjskim in Šoštanjskim jezerom. Analiza stanja, ki jo je izvedla družba Eurofins ERICo Slovenija, je pokazala, da obravnavana zemljina kljub nedovoljenemu dovozu zemljine iz Vrtca Hudinja ni onesnažena, vrednosti vseh analiziranih parametrov pa so nižje od predpisanih. Za morebitne nadaljnje ukrepe oz. sankcije so pristojne inšpekcijske službe, saj se izdano okoljevarstveno dovoljenje nanaša le na zemeljski izkop, ki nastane na območju gradnje Logističnega centra Arja vas.

Premogovnik Velenje je z namenom ugotavljanja ustreznosti zemljine na nasipu med Velenjskim in Šoštanjskim jezerom (na parceli št. 153 k. o. Gaberke) naročil posnetek stanja, ki ga je izvedla družba Eurofins ERICo Slovenija.

Vzorčenje je bilo opravljeno 15. junija 2018 v skladu s Pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja tal. Izvedeno je bilo do globine nasutja zemljine od 2 m do 4,5 m na štirih odvzemnih mestih, razporejenih na območju, kjer poteka nasipavanje zemeljskih izkopov. Skupno je bilo na vzorčnem mestu izkopanih 17 talnih profilov. Odvzeti so bili 4 sestavljeni vzorci tal.

Rezultati opravljenih analiz (As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn, Co, Mo, PCB, PAH, BTX, mineralna olja), primerjani s predpisom, ki ureja stanje tal po Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh, potrjujejo, da obravnavana zemljina ni onesnažena, vrednosti vseh analiziranih parametrov pa so nižje od predpisane mejne imisijske vrednosti. Obravnavana zemljina je z vidika vsebnosti onesnaževal primerna za vnos v tla na kmetijska zemljišča po tehnološkem postopku predelave odpadkov R10 in izpolnjuje zahteve veljavne Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov in Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov. 

Služba za odnose z javnostmi Skupine Premogovnik Velenje

Objavljeno: 29-06-2018