Odgovor na dopis Mestne občine Velenje v zvezi z navedbami v članku Večer glede zemljine iz Hudinje

Glede na članek v časniku Večer, ki je bil objavljen 13. junija pod naslovom Hudinjska zemlja v Šaleški dolini in Novem mestu, želimo pojasniti, da se trenutno na območje zapolnjevanja ugreznin v pridobivalnem prostoru Premogovnika Velenje navaža dodatni zemeljski izkop s področja gradnje Logističnega centra Arja vas v Arnovskem gozdu pri Arji vasi in predstavlja dodatne količine materiala za sanacijo območja med jezeroma. Iz Arnovskega gozda v pridobivalno območje PV je predvidena razpoložljiva količina zemljine v obsegu približno ene petine povprečno letno potrebnih količin materiala za zapolnjevanje območja med jezeroma in vzdrževanje območja med jezeroma na ustrezni ravni.

Za dodatni zemeljski izkop s področja gradnje Logističnega centra Arja vas v Arnovskem gozdu je bila izdelana Ocena kakovosti zemeljskega izkopa gradnje Logističnega centra Arja vas z oceno primernosti vnosa na območje sanacije ugreznin (na to območje med jezeroma), iz katere izhaja, da je zemeljski izkopni material s pedološkega in kemičnega vidika ustrezen za nasipavanje.

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija republike Slovenije za okolje, je za vnos in uporabo zemeljskega izkopa iz območja gradnje Logističnega centra Arja vas za namen zapolnitve ugreznin in sanacijo pridobivalnega prostora Premogovnika Velenje izdalo Okoljevarstveno dovoljenje družbi Toming inženiring, ki je prevzemnik navedenega izkopnega materiala.

Prevoznikom, ki iz Arnovskega gozda dovažajo zemeljski izkop, smo na podlagi pogodbe izdali dovolilnice za vstop v varovano območje za zapolnjevanja ugreznine med jezeroma. Vizualno ustreznost pripeljanega materiala, količino in vgradnjo na območju zapolnjevanja ugreznine med jezeroma sprotno kontrolira nadzorno osebje na delovišču Premogovnika Velenje.

Zaradi navedb v Večeru, da pripeljani zemeljski izkop ne izvira izključno s področja gradnje Logističnega centra Arja vas v Arnovskem gozdu, je Premogovnik Velenje pri pooblaščeni instituciji že naročil kemijske analize določenih vzorcev pripeljanih zemeljskih izkopov na območje sanacije ugreznin v pridobivalnem prostoru. V primeru, da pripeljani zemeljski izkopi odstopajo od predhodne ocene kakovosti zemljine in izdanega okoljevarstvenega dovoljenja, bomo seveda ustrezno ukrepali, saj smo tudi sami zainteresirani za to, da je zemljina, s katero zapolnjujemo nasip med obema jezeroma, ustrezna in predvsem, da ni škodljiva za zdravje ljudi in okolja.

Objavljeno: 14-06-2018