Izjava generalnega direktorja Premogovnika Velenje mag. Ludvika Goloba pred opozorilno stavko

Za 17. 4. 2018 je s strani SDRES v Premogovniku Velenje, d. o. o., in HTZ Velenje, I. P., d. o. o., napovedana opozorilna stavka. V HTZ Velenje, I. P., kjer omenjeni sindikat ni reprezentativen, je opozorilna stavka nezakonita. Zaradi organizacije dela ter zagotavljanja varnosti delovnega procesa ter varnosti in zdravja delavcev na dan napovedane opozorilne stavke smo zaposlene pozvali, da se glede svoje prisotnosti na delu dne 17. 4. 2018 izrečejo s podpisom posebne izjave. 65 % zaposlenih se je že izreklo, da bo na dan napovedane stavke delalo, skoraj 23 % zaposlenih je v teh dneh odsotnih zaradi bolezni oz. koriščenja dopusta, tako da doslej ni bilo vrnjenih zgolj 12 % izjav.

Če delodajalec ne bo razpolagal s podatkom, koliko delavcev bo na navedeni dan prisotnih na delovnem mestu, delovnega procesa ne bo mogel organizirati, še manj pa bo lahko zagotovil varnost delovnega procesa in varnost delavcev na delu, k čemur ga zavezujeta tako delovnopravna in rudarska zakonodaja kakor tudi zakonodaja s področja varnosti in zdravja pri delu. Zaradi navedenega posledično ne bi mogli organizirati delovnega procesa, zaradi česar bi bil delodajalec primoran vsem delavcem, zaposlenim v Premogovniku Velenje odrediti dopust, proizvodnjo pa za ta dan ustaviti. 

Premogovnik Velenje po sklepu Vlade RS sodi med zavezance za obvezno organiziranje varovanja ter mora tako po sklepu Vlade RS vzpostaviti in izvajati vse ukrepe varovanja v skladu s predpisi in standardi stroke.

Z očitki, da je pridobivanje podpisov v neskladju z ustavno pravico posameznika do stavke, se ne strinjamo, saj so se tudi zaposleni v šolstvu pred stavko izrekali o tem, ali bodo stavkali ali ne, da so lahko organizirali svoj delovni proces.

Ponovno želimo poudariti, da se o zahtevah, ki poleg sindikata SDRES zadevajo tudi druge socialne partnerje v Skupini PV, poslovodstvo še vedno pogaja in dogovarja v okviru skupnih pogajanj za spremembo podjetniških in panožnih kolektivnih pogodb. O vseh zahtevah, ki jih je SDRES naslovil na Premogovnik Velenje, smo se s SDRES pogajali na več skupnih sestankih, pripravili smo jim tudi konkretne predloge, do katerih pa se vse do danes še niso opredelili, ampak so medijem raje posredovali informacijo o opozorilni stavki, ki je večinski sindikat SPESS ne podpira, zato to razumemo kot ponovno netenje nemira med zaposlenimi in v javnosti.

Likvidnostna situacija v obdobju januar–april 2018 je v Premogovniku Velenje izjemno zahtevna, saj trenutni likvidnostni primanjkljaj znaša 5,1 mio EUR. Razloga za to sta izpad prodaje in proizvodnje premoga v višini 3,1 mio EUR ter izplačilo uspešnosti za leto 2017 v višini pbl. 2 mio EUR. Dodatni vpliv na likvidnost v letu 2018 bo imel remont B6 v Termoelektrarni Šoštanj, ki je predviden maja in junija letos. V času remonta bomo prodali mesečno za pbl. 5 mio EUR premoga, kar pomeni dodatni primanjkljaj v višini 5 mio EUR v vsakem mesecu. Za zagotavljanje likvidnosti v letu 2018 nam mesečno manjka med 6 in 10 mio EUR.

Finančno lahko ovrednotimo tri stavkovne zahteve sindikata SDRES, kar skupaj znaša 8,9 mio EUR za PV in 2,4 mio EUR za HTZ. Glede izplačila regresa in efektivnega delovnega časa smo socialnim partnerjem že posredovali predlog dogovora, o katerem pa pogajanja še tečejo. Regresni zahtevek za izplačilo efektivnega delovnega časa za nazaj bi Premogovnik Velenje ponovno pahnil v insolventnost.

Tudi za napoved stavke v Premogovniku Velenje smatramo, da je nezakonita, saj do današnjega dne s strani SDRES nismo prejeli niti sklepa o ustanovitvi stavkovnega odbora, niti sklepa o napovedani stavki, niti drugih potrebnih dokumentov, iz katerih bi izhajala zakonitost napovedane stavke. Po našem mnenju tudi zahteve niso dovolj konkretizirane, da bi jih lahko smatrali kot (zakonito) stavkovne. Prav tako se stavka, četudi opozorilna, v časovnem trajanju dveh ur, ne more napovedati in izvajati le v delih podjetja, saj so stavkovne zahteve vezane na celotno podjetje. Če ne gre za zakonito stavko, ta tudi ne more biti plačana.

Poslovodstvo Premogovnika Velenje se izjemno trudi doseči dolgoročno vzdržno poslovanje, ki bi omogočilo, da nobeden izmed zaposlenih ne bi izgubil dela. Če bi želeli ugoditi vsem nerealnim zahtevam sindikata SDRES (ocenjeni strošek za vse njihove zahteve znaša 19,3 mio EUR), tega, žal, ne bi mogli več zagotoviti.

Objavljeno: 13-04-2018