SDRES nima oblikovanih ne stavkovnih zahtev ne stavkovnega odbora

V petek, 19. januarja 2018, smo sindikatu SDRES poslali odgovor na dokument »Stavkovne zahteve delavcev, ki delamo v Premogovniku Velenje in invalidskem podjetju HTZ Velenje«, ki so nam ga osebno predali 11. 1. 2018 in je bil podpisan s strani stavkovnega odbora SDRES. Z našim odgovorom smo jih pozvali, da se opredelijo, v čigavem imenu podajajo stavkovne zahteve ter da naj nam posredujejo sklep o ustanovitvi stavkovnega odbora skladno z določili Zakona o stavki in se hkrati izrečejo, kdo je organizator stavke. 

Tako Premogovnik Velenje kot HTZ zavzemata stališče, da v posredovanih zahtevah NE GRE ZA STAVKOVNE ZAHTEVE, ampak za zahteve po izboljšanju položaja njihovih članov. Kljub navedenemu smo sindikatu SDRES napisali, da bomo kljub našemu stališču ustanovili skupni pogajalski odbor ter jih povabili, da se prvič srečamo na skupnih pogajanjih v petek, 26. januarja 2018. SDRES smo pozvali še, da skladno z zakonodajo določno in konkretno opredeli (stavkovne) zahteve, ki se nanašajo na uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic in interesov iz dela, zlasti v delu, kjer eni ali drugi družbi očitajo kršitev zakonodaje. 

V odgovoru SDRES, ki smo ga prejeli 23. januarja, sklep o ustanovitvi stavkovnega odbora ni priložen, sami pa navajajo, da stavka še ni bila napovedana in da tudi organizatorja stavke še ni, kar posledično pomeni, da so do zdaj napačno informirali in zavajali tako zaposlene kot tudi javnost, ko so zatrjevali, da obstaja stavkovni odbor. Nadalje pišejo, da je konkretizacija in realizacija stavkovnih zahtev stvar prihajajočih pogajanj, iz česar ravno tako sledi, da se tudi sami dobro zavedajo, da so njihove »stavkovne« zahteve preveč splošne in nedefinirane.

Poslovodstvu očitajo, da je začetek pogajanj sklican prepozno, kar prav tako NE drži, saj smo se tako pri odgovorih kot pri povabilu na pogajanja držali vseh postavljenih rokov. 

V ponovnem dopisu, ki smo ga 24. januarja letos naslovili na sindikat SDRES, jih pozivamo, da prenehajo uporabljati ime »stavkovni odbor« pri podpisovanju dopisov in pri komuniciranju z zaposlenimi in javnostjo, saj gre za očitno zavajanje in neustrezno naslavljanje. Nadalje jih ponovno pozivamo, da svoje zahteve, ki jih podajajo sicer kot stavkovne, čeprav to niso, vsebinsko obrazložijo in pojasnijo na način, da bosta oba delodajalca lahko 26. januarja pristopila k pogajanjem ustrezno pripravljena. 

Stavkovne ali kakršne koli druge zahteve, naslovljene na delodajalca, ne morejo biti stvar pogajanj, pač pa mora biti delodajalec pred začetkom pogajanj seznanjen z zahtevami sindikata ali delavcev, da se lahko na pogajanja ustrezno vsebinsko pripravi in k pogajanjem pristopi resno, pripravljeno in konstruktivno. Ocenjujemo, da sedaj podane zahteve niso dovolj obrazložene in konkretne, da bi se delodajalec lahko do njih argumentirano opredelil.

Glede na zgoraj navedeno smo SDRES ponovno pozvali, da najkasneje 26. 1. 2018, to je na prvem pogajalskem srečanju, določno in konkretno opredeli in obrazloži svoje zahteve. Le če bodo zahteve podane jasno in konkretno, se bosta delodajalca lahko do njih ustrezno opredelila, kar je nedvomno v interesu obeh strani, predvsem pa zaposlenih. 

Očitke, da se pogajanj lotevamo prepočasi in neodgovorno, odločno zavračamo, saj zahteve sindikata SDRES niso konkretizirane in zato nimamo jasne slike o vprašanjih, o katerih bi se želeli pogajati, zlasti pa zahtev ne moremo finančno ovrednotiti. 

Objavljeno: 25-01-2018