Izjava za javnost Premogovnika Velenje po prejetih stavkovnih zahtevah SDRES

V četrtek, 11. januarja 2018, smo s strani stavkovnega odbora SDRES prejeli 13 stavkovnih zahtev, ki jih bomo podrobno proučili in se do njih opredelili. V ponedeljek, 15. januarja 2018, pa se sestanemo z vsemi socialnimi partnerji in nadaljujemo s pogovori na temo zaključevanja leta 2017 in poslovanja v letošnjem letu, kot je bilo dogovorjeno že pred prazniki.

V zadnjih dneh smo bili vsi zaposleni v Premogovniku Velenje in javnost prejemniki različnih gradiv, ki jih razpečuje sindikat SDRES. Sindikat, ki v svojem obvestilu za javnost zapiše, da ne bo več toleriral laži, zavajanja in praznih obljub. V nadaljevanju pa v svojem pisnem gradivu ne počne drugega kot prav to, da producira laži, zavaja in daje prazne obljube, s katerimi agitira pri zaposlenih. Namene sindikata SDRES spretno zavije v parolo »enotni in povezani delavci in delavke«.

Ljudje, ki od zunaj gledajo na razmere v Premogovniku Velenje, se iz dneva v dan bolj čudijo dogajanju pri nas. Ob dejstvu, da se je v preteklosti kljub temu, da je bila družba tik pred stečajem, vedno najprej poskrbelo za redno zagotavljanje vseh plačil zaposlenim in da družba kljub izredno kritičnim razmeram ni ostala ničesar dolžna bankam, dobaviteljem …, težko govorimo o dramatičnih razmerah. Še več, lani in letos bomo pokrili tudi prikrajšanje za premalo izplačane plače v letih 2012 in 2013. V kolektivni pogodbi je zapisano tudi redno kvartalno usklajevanje plač (rast) enotne točke enostavnega dela, ki je v letu 2016 znašala 1,62 %, v letu 2017 pa 1,61 %. V letu 2016 se je korigirala tudi raven točke enostavnega dela z ravnijo iz leta 2014 – zaradi kriznih razmer se EED ni usklajeval – v višini 5,97 %.

Povprečna bruto plača v PV (jan.–okt. 2017) znaša 2.378,15 EUR – povprečna bruto plača v RS (jan.–okt. 2017) znaša 1.603,75 EUR, pri naših sosedih (V TEŠ), s katerimi se tako radi primerjamo, pa je v obdobju jan.–okt. 2017 povprečna plača znašala 2.164,51 EUR (Vir: Statistični urad RS in EZS). Razlika v neto znesku v primerjavi s slovenskim povprečjem znaša skoraj 450 EUR – neto plača v Premogovniku Velenje je skoraj tako visoka, kot znaša povprečna slovenska bruto plača.

Finančnih podatkov, ki jih navajajo v tabelah, za HSE in TEŠ ne moremo komentirati, saj jih ne poznamo, podatki, ki pa so navedeni kot »ocena Skupine PV«, pa so zelo grobo zaokrožene številke iz rebalansa Poslovnega načrta za leto 2017 – to so številke, s katerimi smo načrtovali poslovanje v letu 2017.

Če že želi kdo komentirati poslovanje leta 2017, naj to stori na dejansko realiziranih številkah oz. uradnih ocenah, ki so vodstvu socialnih partnerjev mesečno tudi predstavljene.

Precej zavajajoča in vsebinsko nepravilno zapisana je tudi opomba pod tabelo, ki se nanaša na strošek dela v povezavi z odločbo inšpektorata za delo glede efektivnega delovnega časa (EDČ). Zavajanje, da je PV »prejel« 700.000 EUR za namen EDČ, je čisto zavajanje in manipuliranje.

Opomba se bere in razume, kot da je strošek dela za leto 2017 višji za 2,2 mio EUR zaradi dviga proizvodnje in odločbe EDČ skupaj, od tega dvig zaradi odločbe EDČ v višini 0,7 mio EUR. Glede na to, da so ti podatki povzeti iz rebalansa PN 2017 in še to, žal, napačno, podajamo pravo razlago. Ob izdelavi rebalansa PN SPV 2017 so se, glede na PN SPV 2017, povečale proizvodne količine premoga za leto 2017 za 1.500 TJ. Zaradi tega smo na postavki stroška dela načrtovali dodatne stroške, saj je večja predvidena proizvodnja zahtevala tudi več opravljenih delovnih ur. Ker smo ravno ob izdelavi rebalansa PN 2017 že bili seznanjeni z odločbo inšpektorata za delo glede EDČ, smo v rebalans vključili tudi takrat ocenjeni učinek le-tega na postavki stroška dela, ki pa ni bil ocenjen v višini 0,7 mio EUR, kot je navedeno v Novicah, ampak v višini 0,29 mio EUR. 

Večina dodatno načrtovanega dviga stroška dela za leto 2017 je tako posledica dodatno načrtovane proizvodnje. Glede na to, da odločba EDČ v letu 2017 še ni veljala in s tem načrtovani dodatni stroški dela niso upravičeni, pomeni, da je preseganje načrtovanega stroška dela v letu 2017 še višje, kot bi bilo upravičeno s tega naslova. 

ZARADI EDČ NISMO PREJELI NITI EVRA in tudi nismo plačali nobene kazni; inšpektorat za delo je rok za realizacijo odločbe podaljšal do 31. marca 2018. Odločbe inšpektorata ne negiramo, skupaj s socialnimi partnerji pa iščemo pravo rešitev, ki bo skladna z zakonodajo, hkrati pa bo omogočala optimalno organizacijo proizvodnega procesa.

Primerjava stroška dela na zaposlenega med družbami skupine HSE ni verodostojno, saj podatek o strošku dela ne predstavlja povprečne bruto plače zaposlenega. V strošku dela so, poleg plač in prispevkov, namreč zajeti tudi drugi stroški, kot so odpravnine zaradi upokojitev oz. prenehanja poslovnega sodelovanja, prevozi na delo, prehrana …, ki bistveno potvarjajo to medsebojno primerjavo.  

Premogovnik Velenje bo v letu 2018 posloval v okviru 40-urnega tednika, kar je v skladu s 143. čl. ZDR, 57. čl. KP Premogovništva Slovenije in 101. čl. KP Premogovnika Velenje. Načrtujemo 261 plačanih dni, od tega je 247 delovnih in 14 praznikov. Uvajamo 10 delovnih sobot z namenom, da zagotovimo več sklopov prostih dni (konec aprila–začetek maja, začetek julija, konec oktobra–začetek novembra in ob novem letu). Delovne sobote so pretežno razporejene v prvi polovici leta, saj smo proizvodnjo uskladili s porabo premoga s strani Termoelektrarne Šoštanj in s predvidenim remontom bloka 6 v maju in juniju. Morebitne potrebe po nadurnem delu se bodo usklajevale in določale med poslovnim letom. Žalostno je, da je bila namesto konkretnih pojasnil takoj po zaključeni seji Sveta delavcev (SD) v »jamo« plasirana informacija, da je predlagani koledar nezakonit. Na omenjeni seji SD nista bila niti z besedo podana ne komentar ali kakršnakoli pripomba, da je pri predlaganem koledarju karkoli spornega. Pogovarjali smo se zgolj o primernosti (nujnosti) intenziviranja proizvodnje v prvi polovici leta. Na sami seji smo predlog argumentirali in pojasnili, da moramo proizvodnjo v prihodnjem letu dobro prilagajati načrtovanemu dvomesečnemu remontu bloka 6. 

To, da se tako kot pri stavki iz leta 2014 posamezniki skrivajo za nazivi predstavniki vseh delavcev, kar so sicer navedli zgolj v Novicah, ki so jih posredovali med zaposlene v Skupini PV, v sporočilo za medije pa so se skromno poimenovali »le« kot predstavniki delavcev, kaže na to, kako znajo odlično manipulirati z različnimi javnostmi. Operirajo s številkami podpisov, ki naj bi se vrtele okrog 650, vendar svoje sezname skrbno skrivajo. Med zaposlenimi se širi nejevolja, saj jih v podpisovanje dobesedno prisilijo z lovljenjem »po kapiji«, z agresivno retoriko »A ti pa ne boš podpisal? Ali si ne želiš 15-odstotnega povišanja plače?« in zavajanjem, da dajejo podpis le kot soglasje za pogajanja in ne za stavko. 

S podpisi se izogibajo prevzemanju odgovornosti za morebitno stavko. Razlika v njihovih tokratnih aktivnostih v primerjavi s tistimi izpred štirih let je zgolj v poimenovanjih: spontano stavkajoče so zamenjali lepše zveneči predstavniki zaposlenih. 

V kolikor predsednik SDRES in njegovi podporniki smatrajo, da v družbah Skupine PV prihaja do kršitev, tudi in predvsem pri delu poslovodstva, naj na to opozorijo pristojne inšpekcijske službe. Te izvajajo tako redne letne preglede, odzovejo pa se tudi na podobna opozorila – doslej je bilo med inšpekcijskimi pregledi vsakič ugotovljeno, da v Premogovniku Velenje spoštujemo zakonodajo. 

Skrb za varnost in zaposlene je v Premogovniku Velenje na prvem mestu – širša odgovornost za socialno varnost zaposlenih, odgovornost za nemoteno pridobivanje premoga in posledično nemoteno proizvodnjo električne energije pa so dolgoročni cilji, ki morajo biti izpolnjeni, če si RES vsi skupaj želimo, da bo Premogovnik Velenje še naprej deloval.

NOVICE_-PV_03_2018

Objavljeno: 11-01-2018