V Premogovniku Velenje smo vedno redno zagotavljali vsa izplačila zaposlenim

VARNOST ZAPOSLENIH KLJUČNI STRATEŠKI CILJ PODJETJA

V vabilu na novinarsko konferenco, ki jo je sklical Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES), sklicatelji navajajo slabšanje razmer v jami Premogovnika Velenje in nespoštovanje njihovih pravic, kar argumentirajo z neizplačilom nagrade ob koncu leta, delovne uspešnosti itd. Ker gre za očitno zavajanje javnosti, v nadaljevanju podajamo komentar na njihove navedbe.

Vodstvi Premogovnika Velenje in invalidskega podjetja HTZ sta v preteklih dneh in tednih opravili več razgovorov z reprezentativnimi sindikati in svetom delavcev – med drugim so imeli socialni partnerji vsi svoje izvršilne odbore, ki se jih je udeležilo tudi vodstvo podjetij. Na vseh teh sestankih je potekala diskusija tudi o zaključevanju poslovnega leta in možnosti izplačila nagrade že v letu 2017. Nesporno je, da je uspešnost poslovnega leta možno meriti, ko je to tudi računovodsko zaključeno, zaradi česar vodstvo družbe poudarja, da se bo o rezultatih in možnostih stimulativnega nagrade delavcem pogovarjalo v začetku leta 2018, o čemer smo se sindikatom SPESS in svetom delavcem tudi dogovorili. 

Precej truda je bilo tudi v letu 2017 vloženega v obvladovanje stroškov. Učinki so vidni predvsem pri stroških materiala in storitev, medtem ko je viden negativni odklon zlasti pri strošku dela, predvsem z naslova nedoseženega sporazuma za leto 2017 ter počasnejše dinamike upokojevanja tistih, ki že izpolnjujejo pogoje za to. Kljub temu da bo plan proizvodnje premoga v količini in energiji po trenutnih ocenah dosežen, plan z vidika poslovanja oz. stroškovne učinkovitosti ne bo. Rezultat bo sicer pozitiven, vendar bo po trenutnih ocenah približno 1,3 mio € pod planom.

V reprezentativnem sindikatu v Premogovniku Velenje SPESS je bilo v oktobru v družbah Skupine PV včlanjenih 1460 zaposlenih, kar predstavlja skoraj 67 odstotkov, v SDRES pa 253, kar predstavlja 11,6 odstotka. Primerljivega podatka za november nimamo, saj so se v SDRES odločili, da članarino svojim članom podarijo – morda zato, da strokovnim službam ne bi bilo treba posredovati njihovega števila, ki se je v tem letu precej znižalo. In ko se v medijih hvalijo s tem, da je za njimi večina zaposlenih, nas resno skrbi, kako spretno znajo manipulirati z javnostjo ob dejstvu, da se je v njihovo podporo dvignilo le nekaj deset rok od več sto prisotnih.

Zaostrovanje pritiskov na vodstvo podjetij in grožnje s stavko so docela neupravičeni, še posebej, če izpostavimo, da je podjetje za opravljeno delo kljub izjemno zahtevni likvidnostni situaciji v preteklem obdobju VEDNO zagotavljalo redno plačilo (tako za plače kot tudi za regres – skladno s kolektivno pogodbo), nagrado ob 3. juliju, poleg tega pa še izplačilo neizplačanih plač za leto 2013. Stimulacija v višini 1,94 % na izvršene delovne dni (I-VI 2017) bo izplačana v začetku leta 2018. Obenem se je podjetje dogovorilo s podpisnikoma Dogovora za leto 2016 (sindikatom SPESS in Svetom delavcev) še za izplačilo razlike regresa za leto 2016, ki bo izplačana 22. decembra letos.

Ker nam sindikat SDRES očita tudi slabšanje razmer v jami, želimo poudariti, da sta varnost in zdravje pri delu ključna strateška cilja Premogovnika Velenje, zato varnemu delu in preprečevanju nezgod vseskozi posvečamo izjemno veliko pozornosti. V letošnjem letu bomo realizirali tudi za približno 19 mio € investicij v opremo in jamske objekte, kar je za slabih 6 mio € višja realizacija od lanske. Zavedamo se, da je naše delo, ki poteka skoraj petsto metrov globoko pod zemeljskim površjem, specifično in zato zahteva povsem drugačen pristop k zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu zaposlenih, kot je to morda urejeno kje drugje. Tako v Premogovniku Velenje kot tudi naših hčerinskih družbah vsakodnevno izvajamo številne ukrepe, s katerimi zagotavljamo najvišjo možno stopnjo varnosti pri delu. 

Zaradi zavedanja potencialnih nevarnosti vseskozi stremimo k zagotavljanju čim višjih standardov varnosti in zdravja pri delu, s čimer zmanjšujemo tveganje na najnižjo možno raven. Izdelan imamo Načrt obrambe in reševanja, v katerem so zapisane vse potencialne nevarnosti, ki lahko nastopijo pri izvajanju tehnološkega procesa ter preventivne in kurativne ukrepe v zvezi s tem. V jami imamo na vseh deloviščih in v vseh izstopnih progah nameščene dihalnike, tako da lahko vsi zaposleni v primeru potrebe te takoj uporabijo. V osebno varovalno opremo, ki jo morajo uporabljati zaposleni pri svojem delu v jamskih prostorih, spada tudi samoreševalni aparat. Ta mora kot naprava za reševanje v celoti zadostiti strogim merilom, predpisanim za tovrstno opremo. V izstopnih jamskih progah so nameščene tudi bliskavice, ki opozarjajo na morebitne povečane koncentracije jamskih plinov. 

Na več lokacijah je možna neposredna komunikacija z dežurnim Premogovnika Velenje, ki je tista oseba, ki na začetku vsake izmene in po potrebi tudi v teku izmene opozarja in seznanja zaposlene o vseh nevarnostih in posebnostih, ki se nanašajo na njihova delovišča in se prenašajo iz pretekle izmene. 

Z Načrtom obrambe in reševanja so seznanjeni vsi zaposleni, zato vedo, kako se odzvati v primeru potrebnega umika. Da bi bila usposobljenost zaposlenih čim boljša, redno izvajamo poizkusne umike. Na podlagi Načrta obrambe in reševanja se izvajajo tako ukrepi za preprečevanje le-teh, vseskozi pa so pripravljeni tudi ukrepi, ki bi se izvedli, če bi prišlo do nastanka potencialnih nevarnosti tako v delovnih kot nedelovnih dneh. 

Vzpostavljen imamo Varnostno-tehnološki informacijski sistem, ki je bil narejen za potrebe obvladovanja jamskih plinskih razmer in drugih varnostnih zračilnih parametrov kot tudi obvladovanje tehnoloških procesov. Na sistem so vezani vsi varnostno-tehnološki parametri, ki so ključni pri doseganju varnosti zaposlenih na posameznem delovišču.

Število nezgod pri delu se v Premogovniku Velenje vztrajno zmanjšuje in je že nekaj let pod sto na letni ravni. V primerjavi z nezgodami v preteklosti, ko je bilo teh več kot tisoč, je današnje stanje precej boljše. Zelo pomembno je, da so nezgode zadnjih let predvsem lažjega značaja in v glavnem ne povzročajo invalidnosti, kar se je pogosto pojavljalo v preteklosti. 

remogovnik Velenje ima poleg usposobljene Službe za varnost in zdravje pri delu, stalnega nadzora pogojev dela pod zemljo preko varnostno-tehnološkega informacijskega sistema na površini, tudi visoko strokovno, tehnično in fizično usposobljeno Jamsko reševalno četo. Reševalna četa, ki je letos obeležila 110 let delovanja, šteje več kot 90 aktivnih reševalcev, ki so v vsakem trenutku pripravljeni na morebitno posredovanje pri reševanju ljudi in premoženja. Za vrhunsko usposobljenost reševalcev skrbimo dvakrat mesečno z reševalnimi vajami.

Objavljeno: 19-12-2017