Člani nadzornega sveta Premogovnika Velenje

Na 27. Skupščini Premogovnika Velenje, ki je bila 17. avgusta 2017, je bil sprejet Sklep o preoblikovanju Premogovnika Velenje iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Okrožno sodišče v Celju je 23. avgusta 2017 izdalo Sklep o vpisu spremembe v sodni register. S tem je Premogovnik Velenje tudi uradno postal družba z omejeno odgovornostjo.

Kot predstavnik kapitala je bil v nadzorni svet družbe imenovan mag. Stojan Nikolić. Uroš Podobnik je 28. 8. 2017 odstopil z mesta člana NS PV, od 29. 8. dalje je v NS družbe za obdobje štirih let imenovan Matjaž Marovt. Predstavnik delavcev je Danilo Rednjak.

Člani nadzornega sveta družbe ter njeno poslovodstvo bodo svoje funkcije opravljali do izteka zdajšnjega mandata.

Objavljeno: 30-08-2017