Premogovnik Velenje uspešen pri pridobivanju evropskih sredstev za raziskave in razvoj

V Premogovniku Velenje več pozornosti v zadnjem času ponovno namenjamo raziskavam in razvoju. Z razvojnimi projekti, ki smo jih pripravili v zadnjem letu, smo uspešno kandidirali pri evropskem Raziskovalnem skladu za premog in jeklo (Research Found for Coal and Steel – RFCS). Štirje projekti, ki so bili septembra minulo leto prijavljeni pri evropskem RFCS in v katerih sodeluje velenjski Premogovnik, bodo družbi v prihodnjih letih doprinesli sofinancirana sredstva v višini skoraj 700.000 evrov.

»Premogovnik Velenje je v izvajanje mednarodnih sofinanciranih projektov vpet že dobro desetletje. Z dobro zastavljenimi projekti se uspešno prijavljamo na razpise evropskih skladov, ki sredstva namenjajo razvoju in podpirajo napredne tehnologije,« je povedal predsednik Uprave Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob in dodal, da je Premogovnik Velenje v letu 2016 na razpis RFCS prijavil projekte METHENERGY PLUS (Zajem CH4 iz jamskega zraka s pomočjo nanomembran in katalizatorjev), ROCD (Premogov prah – preventiva in kurativa), INDIRES (Jamsko reševanje – razvoj tehnologij in zagotavljanje informacij) ter INESI (Razvoj ekspertnega sistema načrta obrambe in reševanja (NOR) in sistem optimirane logistike). »Navedeni projekti so bili v začetku marca letos odobreni za sofinanciranje. Predvideni znesek sofinanciranja bo v treh letih znašal skoraj 700.000 evrov. S projekti, pri katerih sodelujemo z uglednimi partnerji iz Poljske, Velike Britanije, Nemčije, Španije, Grčije, Češke idr., začenjamo v mesecu juliju.« 

Letos marca je v Premogovniku potekal delovni sestanek mednarodnega razvojno-raziskovalnega projekta Coal2Gas, ki obravnava področje podzemnega uplinjanja premoga. Projekt, ki ga sofinancira RFCS, bo končan v sredini letošnjega leta. Premogovnik Velenje je bil povabljen v skupino z namenom posredovanja geološko-geomehanskih podatkov za izdelavo digitalnih modelov ter za vzorce lignita za laboratorijske eksperimente uplinjanja premoga.

S področja Čiste premogovne tehnologije so že bili izvedeni projekti EUREKA, CoGasOUT in GHG2E, ki so bili usmerjeni v raziskavo premogovega plina ter ukrepov za zmanjševanje tveganj. Poleg projekta Coal2Gas je v zaključevanju tudi projekt TOPS (Tehnološke možnosti povezovanja podzemnega uplinjanja premoga ter shranjevanja CO2), ki prav tako obravnava možnosti podzemnega uplinjanja premoga. Trenutno najpomembnejši projekt MapROC (Monitoring, Assessment, Prevention and Mitigation of Rock Burst and Gas Outburst Hazards in Coal Mines – spremljanje, vrednotenje, preprečevanje in ublaževanje posledic hribinskih udarov in izbruhov plina v premogovnikih) je usmerjen v raziskavo nastanka stebrnih udarov in razvoj ukrepov za njihovo preprečevanje. Ta bo končan konec leta 2018.

»Premogovnik Velenje pri projektih večinoma sodeluje z raziskovalno-razvojnim delom, ki ga opravljajo naši strokovnjaki, ter vanje primarno vključujemo material in opremo, ki jo v vsakem primeru potrebujemo,« je poudaril mag. Golob. »Na takšen način se trudimo doseči maksimalno dodano vrednost projekta, ki pa ni samo finančna. V luči razvoja je pomembno tudi sodelovanje s priznanimi mednarodnimi partnerji. Poleg sofinanciranja je pomemben še dejanski razvoj, ki ima lahko možne zelo velike finančne, varnostne ipd. učinke. Ponosni smo na dejstvo, da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Premogovnik Velenje navaja kot uspešen primer črpanja R & R sredstev iz Evropske unije.«

Objavljeno: 14-07-2017