Obvestilo manjšinskim delničarjem

Okrožno sodišče v Celju je v mesecu novembru vpisalo v sodni register sklep skupščine o izključitvi manjšinskih delničarjev in o prenosu delnic manjšinskih delničarjev družbe Premogovnik Velenje d.d. na glavnega delničarja, HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE, d.o.o., Ljubljana. 

KDD-Centralna klirinško depotna družba, d.d., je že izvršila prenos vseh delnic z oznako RLVG z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja v skladu z 2. odst. 23.čl. ZNVP-1.  

Manjšinski delničarji bodo prejeli od glavnega delničarja odpravnino v višini 0,59 EUR za posamezno delnico. 

Vse nadaljnje storitve izplačila denarnih odpravnin bo v imenu in za račun glavnega delničarja prevzela pooblaščena banka, ki bo upravičence do denarne odpravnine obvestila o postopku izvajanja izplačil. 

Objavljeno: 28-11-2016