Uprava Premogovnika Velenje sklicuje 26. skupščino delniške družbe

Na podlagi določil ZGD-1 in Statuta družbe Uprava družbe Premogovnik Velenje, d. d. sklicuje 26. skupščino delniške družbe, ki bo v ponedeljek, 29. 8. 2016, ob 12. uri, na sedežu družbe na naslovu Partizanska cesta 78, Velenje.

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani AJPES.

Gradivo za skupščino vključno s predlogi in utemeljitvijo sklepov s poročili in dokumenti je delničarjem na vpogled v poslovnih prostorih družbe na Partizanski cesti 78, v Velenju vsak delavnik med 12. in 15. uro v tajništvu uprave od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. 

Priloge:

  • Sklic 26. skupščine družbe Premogovnik Velenje, d. d.
  • Gradivo 26. skupščine družbe 
  • Informacije o pravicah delničarjev
  • Obrazci za prijavo udeležbe na skupščini 
Obrazci-za-prijavo-udelezbe-na-skupscini.doc

k-tc.-6_Zahteva-glavnega-delnicarja-za-sklic-skupscine-PV

k-tc.-6_Predlog-dnevnega-reda-glavnega-delnicarja

k-tc.-6_Porocilo-glavnega-delnicarja-o-izkljucitvi-manjsinskih-delnicarjev

k-tc.-5_-Odstopna-izjava-clana-NS-in-soglasje-predlaganega-clana-NS

k-tc.-2-in-3_Porocilo-o-odnosih-do-povezanih-druzb-2015_RGP_revidirano

k-tc.-2-in-3_Porocilo-o-odnosih-do-povezanih-druzb-2015_PV_revidirano

k-tc.-2-in-3_Porocilo-o-odnosih-do-povezanih-druzb-2015_PV-INVEST_revidirano

k-tc.-2-in-3_Porocilo-o-odnosih-do-povezanih-druzb-2015_HTZ_revidirano

k-tc.-2-in-3_POROCILO-NS-za-poslovno-leto-2015

k-tc.-2-in-3_LETNO-POROCILO-SPV-2015_revidirano

k-tc.-2-in-3_LETNO-POROCILO-PV-2015_revidirano

Informacije-o-pravicah-delnicarjev

Objavljeno: 27-07-2016