Premogovnik Velenje ima v svojem pridobivalnem prostoru dovolj zalog premoga ustrezne kurilne vrednosti

Zaradi navedb, ki so se v zadnjih dneh ponovno pojavile v medijih in so posledica razprave preiskovalne komisije Državnega zbora RS za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj, se v Premogovniku Velenje odzivamo in pojasnjujemo s podatki, ki potrjujejo, da je zalog premoga v našem pridobivalnem prostoru dovolj.

Zadnje uradno verificirano potrdilo o stanju bilančnih in odkopnih zalog premoga v pridobivalnem prostoru Premogovnika Velenje je na podlagi Pravilnika o kvalifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin, Zakonom o rudarstvu in Zakonom o splošnem upravnem postopku na predlog Komisije za ugotavljanje zalog in virov mineralnih surovin 25. septembra 2014 izdalo Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo. V Potrdilu o stanju zalog in virov mineralne surovine je navedeno, da je v jamah Premogovnika Velenje na razpolago še 162.500.000 ton bilančnih (od tega je po stanju na dan 31. 12. 2013 126.750.000 ton odkopnih) zalog premoga, kar je dovolj za delovanje Termoelektrarne Šoštanj do leta 2054, kar je deklarirana življenjska doba TEŠ 6 in izhaja iz planov porabe TEŠ do PV. Na Ministrstvo za infrastrukturo smo 27. 1. 2015 poslali Priglasitev osnove za odmero rudarske koncesnine za leto 2014, poročanje o stanju zalog in virov za leto 2014 in zagotavljanje rezerviranih sredstev za sanacijo. Stanje zalog in virov na dan 31. 12. 2014 je tako 123.641.797 ton (odkopne zaloge).

Premogovnik Velenje že od leta 1960 sistematično zbira in obdeluje podatke o sloju premoga v Šaleški dolini. Na podlagi vseh podatkov in vseh do zdaj izdelanih vrtin so izdelani elaborati o zalogah, v katerih se na osnovi obstoječih podatkov vsakič znova preračunajo razpoložljive količine zalog. Način izdelave elaborata je natančno predpisan v Pravilniku o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin, prav tako način letnega poročanja. Elaborat o zalogah premoga se vsakih pet let dostavi republiški Komisiji za ugotavljanje zalog in virov mineralnih surovin, ki deluje pod okriljem pristojnega ministrstva. Vsi elaborati in vsi obrazci za letno poročanje so shranjeni tako v Premogovniku Velenje kot tudi v arhivu republiške Komisije za ugotavljanje zalogi in virov mineralnih surovin. Republiška komisija za ugotavljanje zalog in virov mineralnih surovin pridobi strokovna mnenja recenzentov o izdelanih elaboratih in jih šele po morebitnih odpravljenih pomanjkljivostih sprejme ter predlaga v potrditev. Vsako leto moramo pristojnemu ministrstvu na predpisanem obrazcu posredovati podatke o zalogah premoga s stanjem na 31. 12. za tekoče leto.

Elaborat o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog in virov premoga v Premogovniku Velenje je bil izdelan na osnovi strokovne obdelave rezultatov izvedenih raziskovalnih rudarskih del, kar je zajelo 700 vrtin s površine v skupni dolžini 215 km, 2450 jamskih vrtin v skupni dolžini 120 km in približno 8 km letno izdelanih jamskih prostorov. Elaborat je bil izdelan v Premogovniku Velenje, komisija, ki ga je preverila in potrdila, pa je bila sestavljena iz predstavnikov rudarske inšpekcije, neodvisnih zunanjih strokovnjakov, predstavnikov pristojnega ministrstva in predstavnikov geološkega zavoda RS. Zaloge premoga so bile izračunane na podlagi temeljite strokovne obdelave in izhajajo iz obsežne dokumentacije, ki je na razpolago na sedežu družbe.

Tudi neodvisna mednarodna institucija IMC – Montan Consulting GmbH iz Nemčije je leta 2011 po naročilu Holdinga Slovenske elektrarne opravila revizijo zalog premoga. Njihovo končno mnenje potrjuje, da je količina zalog ustrezno ovrednotena in da je zalog premoga v pridobivalnem prostoru Premogovnika Velenje do konca obratovanja TEŠ6 dovolj.

Glede kurilne vrednosti pa je potrebno poudariti, da je za načrtovanje odkopavanja v Premogovniku Velenje spodnja meja kurilne vrednosti premoga 8,4 GJ/tono. Kurilna vrednost premoga v sloju raste linearno proti 13 GJ/tono (od talnine proti krovnini). Za zagotavljanje povprečne kurilne vrednosti okoli 10 GJ/tono na letni ravni je izjemno pomembna dinamika odkopavanja na odkopnih ploščah, ki je upoštevana v dolgoročnih konceptualnih rešitvah (v obratovanju sta istočasno dva odkopa, praviloma talninski in krovninski, v obdobju enega leta so vključeni v odkopavanje do štirje odkopi z različnimi povprečnimi kurilnimi vrednostmi premoga …).

Kurilna vrednost premoga iz Premogovnika Velenje za TEŠ6 bo v povprečju znašala 10,5 GJ/tono in je pridobljena na podlagi modelnega izračuna. Ta temelji na rezultatih  kemijskih analiz vzorcev premoga iz številnih vrtin, ki so bile izdelane za potrjevanje sloja premoga. To je tudi vrednost, ki je predvidena v investicijskem programu za blok 6 Termoelektrarne Šoštanj in ustreza tehnološkim potrebam.
Kurilna vrednost premoga od leta 1980 nikoli ni bila nižja kot 9 GJ/tono, od leta 1990 dalje pa nikoli ni bila nižja od 9,5 GJ/tono. Od leta 2000 dalje pa je povprečna kurilna vrednost vedno nad 10 GJ/tono. Tako je bila kurilna vrednost premoga v letu 2010 11,137 GJ/tono, leta 2011 11,068 GJ/tono, leta 2012 10,687 GJ/tono, leta 2013 11,669 GJ/tono in minulo leto 10,892 GJ/tono. V prvih devetih mesecih tega leta pa je bila kurilna vrednost premoga 11,315 GJ/tono.

Objavljeno: 13-10-2015