Odgovor Premogovnika Velenje na prispevek v Dnevniku na TV SLO

V Dnevniku je bil pod naslovom »Nemir v Premogovniku Velenje« Premogovnik Velenje v ponedeljek, 17. avgusta 2015, objavljen prispevek novinarke Vesne Deržek. V zvezi z njim vam sporočamo stališče družbe Premogovnik Velenje, d. d. Menimo, da so informacije v prispevku podane precej enostransko in senzacionalistično. Trdimo, da nemirov v Premogovniku Velenje ni, če pa so, jih povzroča le Asmir Bečarević skupaj s peščico somišljenikov, ki v želji po popularnosti in medijski pozornosti naredijo vse, da bi bili vidni in slišani s svojimi prirejenimi konstrukti. Tudi med interno javnostjo pozivajo zaposlene »na okope« po prvi obletnici »spontane stavke«, ki jo je Bečarević vodil julija 2014.

Sindikat SDRES (Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije) sproža neresnične in zavajajoče obtožbe, vabi v Premogovnik Velenje različne inšpektorje in hoče prikazati, da je v družbi vse v razsulu. Večina zaposlenih takšno ravnanje odločno obsoja.

Trdimo, da je Premogovnik Velenje v prvi vrsti zavezan k zakonitosti poslovanja in spoštovanju pravil. V primeru, da Uprava prejme od sindikata konstruktivne predloge in prijave, da se dogajajo nepravilnosti ali nekaj, kar ni v skladu z zakonodajo in internimi pravilniki, je zavezana takoj ukrepati in odpraviti anomalije. Osnovna zaveza družbe ostaja zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, saj je to eden od strateških ciljev družbe in prvi predpogoj za delo pri podzemnem pridobivanju premoga, kar med drugim od nas zahteva tudi rudarska zakonodaja. Prav opuščanje tega družbi očita sindikat SDRES (Asmir Bečarević) s prirejenimi konstrukti.

Ugotavljamo, da poskuša novoustanovljeni sindikat SDRES s širjenjem neresnic vedno znova vnašati razdor in nemir med zaposlene ter jih z zavajanjem o ugodnostih in bonitetah, ki naj bi jih zanje izborili, če se bodo v ta sindikat včlanili, pridobivati v svoje vrste s ciljem biti proti vsem in vsemu, kar podjetje predlaga za izboljšanje stanja. V resnici jim gre zgolj za lastno uveljavljanje in pridobitev privilegijev, saj je osnovna tema na pogajanjih med upravo in temi posamezniki vedno in vsakokrat zgolj povišanje njihove lastne plače, zadržanje jamskega dodatka tudi za čas, ko niso v jami, ali koriščenje ur za delovanje v sindikatu, ne pa pridobitev socialnih pravic delavcev, kakor želijo prikazati v javnosti. Vse pa kaže, da to njihovo dvoličnost vedno bolj spoznavajo tudi zaposleni, ki so se iz sindikata SDRES po komaj dobrega pol leta že začeli izpisovati.

Na podlagi izjav zaposlenih v jami je večina rudarjev do dejanj in načina delovanja sindikata SDRES negativno opredeljena, saj njegova predstavnika (Bečarević in Zabukovnik) s svojimi dejanji ustvarjata ozračje, ki nikomur ne koristi oz. pomeni to le nepotrebno »ščuvanje«, predvsem mlajših rudarjev, v nepravo smer, saj je Premogovnik Velenje še vedno v zelo zahtevnem položaju in še zdaleč ni prestrukturiran.

V nadaljevanju vam posredujemo nekatera dejstva glede sindikata SDRES in vas prosimo, da ta dejstva tudi sami preverite.

SDRES in očitki upravi

Z ustanovitvijo novega sindikata SDRES je bila Uprava Premogovnika Velenje seznanjena z Obvestilom o ustanovitvi sindikata SDRES, ki smo ga v podjetju prejeli 2. marca 2015. V skladu z veljavno zakonodajo, ki predvideva reprezentativnost podjetniških sindikatov, do danes (19. 8. 2015) še nismo prejeli kakršnegakoli dokumenta, s katerim bi navedeni sindikat izkazal svojo reprezentativnost.

Konec julija 2015 je bilo v sindikat SDRES včlanjeno 378 naših zaposlenih od skupno 2.633 (pri tem so všteti zaposleni v PV, HTZ, RGP, PV Invest z Zimzelenom, Gost, Sipoteh, TDS in PLP), kolikor jih je zaposlenih v celotni Skupini PV in pridruženih družbah, kar znaša dobrih 14 % vseh zaposlenih. V drugi in po številu članov večji premogovniški sindikat SPESS (Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije) pa je bilo konec julija 2015 včlanjenih 1638 zaposlenih, kar znaša dobrih 62 % vseh zaposlenih (od tega je 53 včlanjenih v oba sindikata).

Iz razgovorov in dogovarjanj med Upravo PV, strokovnimi službami in predstavnikoma sindikata SDRES Asmirjem Bečarevićem in Bojanom Zabukovnikom je razvidno, da so bile njune zahteve večinoma usmerjene v povečanje njunih lastnih pravic in privilegijev, ki so nad vsemi obstoječimi pravili, ki sicer veljajo tudi za drugi in večji sindikat Premogovnika Velenje SPESS. V obdobju od maja 2015 do danes je bila večina zahtev s strani omenjenih predstavnikov SDRES, o katerih smo razpravljali na več sestankih in odgovarjali njihovim odvetnikom, povezanih zgolj s pravicami obeh predsednikov (z višino plače predsednika SDRES PV, z zahtevo po jamskem dodatku, čeprav predsednik SDRES ni v jami, s plačano odsotnostjo z dela za predstavnike SDRES, trikrat večjim številom ur za sindikalno delo od tistega, kar jim pripada, itd.).

SPESS-u, ki je reprezentativen sindikat v podjetju, in SDRES-u smo ponudili enake pogoje za delo, ki pa jih SDRES ne sprejema – kot izhodišče zahtevajo trikrat več ur za delo sindikata, kot jih ima SPESS, ki ima precej večje število članov.

Očitki Upravi v letu 2015:

Predstavniki SDRES Upravi Premogovnika Velenje med drugim očitajo tudi nevzdržne razmere v jami glede pogojev dela in izvajanje mobinga nad zaposlenimi.

Temperature v delovnem okolju

Uprava PV zelo pogosto prejema različna pravna mnenja in pozive s strani sindikata SDRES, ki so izdelani s pomočjo zunanjih pravnikov, kar verjetno ni poceni in zahteva izdatna finančna sredstva. Med drugim je sindikat SDRES z dopisom Upravi PV z dne 17. 7. 2015 opozoril na dolžnosti delodajalca v primeru povečanih temperatur na delovnih mestih v Premogovniku Velenje in hčerinski družbi HTZ Velenje.

22. julija 2015 je bil s strani rudarskega inšpektorja opravljen redni letni inšpekcijski nadzor, ki je ugotovil, da v Premogovniku Velenje nismo kršili nobenih predpisov v zvezi z izvajanjem kontrole zračenja in meritev temperatur delovnega okolja.

Uprava PV s strani predstavnikov sindikata SDRES do zdaj še ni dobila kakršnekoli pobude oz. predloga, kako izboljšati delo in delovne pogoje. Na sestankih smo bili po navadi priča le njihovim nemogočim zahtevam in grožnjam s tožbami.

V Premogovniku Velenje in njegovih hčerinskih družbah se zavedamo odgovornosti do svojih zaposlenih. Da bomo delavcem zagotovili ugodne delovne razmere, bomo nadaljevali z izvajanjem rednih in po potrebi dodatnih meritev za kontrolo temperature zraka na deloviščih skladno s pravilnikom ter sprejemali ustrezne ukrepe za zagotavljanje ustreznega delovnega okolja.

MOBING

V Premogovniku Velenje deluje tudi Odbor za preprečevanje mobinga, ki do zdaj zaradi mobinga ni prejel nobene prijave. V letu 2012 je bil med takratno upravo, svetom delavcev in sindikatom podpisan tudi Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu.

Premogovnik Velenje je 29. junija 2015 prejel dopis s strani odvetnika našega zaposlenega, ki je želel prikazati, da se nad njim izvaja mobing, ker je delodajalec pri njem odkril, da je bil pod vplivom prepovedanih substanc v času delovnega časa in mu je zato izdal pisno opozorilo zaradi kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja.

Ker je Premogovnik Velenje kot delodajalec želel podati celovit odgovor, je ta dopis posredoval pristojnim službam znotraj podjetja, in sicer vodji obrata, kjer je delavec zaposlen, ter vodji Službe za varnost in zdravje pri delu. Čeprav dopis ni bil naslovljen na Odbor za preprečevanje mobinga, ki je bil pri delodajalcu ustanovljen na podlagi dogovora, sklenjenega med delodajalcem in socialnimi partnerji o preprečevanju in odpravljanju posledic spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu 10. maja 2012, je bila zaradi navedb o šikaniranju na delovnem mestu ta dopis posredovan tudi predsedniku omenjenega odbora, z željo, da se odbor opredeli do teh navedb.

Odbor za preprečevanje mobinga je v konkretnem primeru ocenil, da pri tem nikakor ni šlo za šikaniranje delavca, ampak zgolj za vestno opravljanje dela njegovega vodje.

Zaradi navedenih očitkov smo se obrnili tudi na strokovnjaka, ki je na državni ravni vodil skupino za pripravo pravilnika o prisotnosti alkohola in drugih prepovedanih substanc. Tudi ta se je strinjal, da nismo ničesar kršili in da smo le ravnali v skladu s pravili, da bi zagotovili varno delo za zaposlene.

Ob tem ne gre zanemariti, da delo v jami kljub napredni tehnologiji poteka v posebnih pogojih, kjer morajo biti zaposleni zaradi narave dela in upravljanja z velikimi stroji še posebej previdni – zaradi skrbi za varnost svojih zaposlenih si ne moremo privoščiti, da bi v jamo (ali na drugo delovno mesto v procesu delovanja Premogovnika Velenje) pustili ljudi, ki bi bili pod vplivom alkohola oz. drugih prepovedanih substanc, saj bi s tem lahko ogrozili tudi varnost njegovih sodelavcev in njih samih.

IZPLAČILO ZAOSTALIH PLAČ

V razgovorih z nekaterimi člani sindikata SDRES je bilo ugotovljeno tudi, da Bečarević in Zabukovnik zaposlenim obljubljata izplačilo dela plač, ki so bile zmanjšane z dogovorjenimi Socialnimi sporazumi, če se včlanijo v sindikat SDRES, za kar pa ni realne podlage.

Glede drugih aktivnosti sindikata SDRES, s katerimi bi se kot predstavnik zaposlenih ta moral ukvarjati, njegovi člani niso seznanjeni, saj se jih Bečarević in Zabukovnik tudi lotevata ne – preveč dela imata na socialnih omrežjih, kjer skrbita zgolj za lastno promocijo.

ODSTOPNI IZJAVI UPRAVE PV

Glede odstopnih izjav Uprave Premogovnika Velenje bi želeli ponovno pojasniti, da je predsednik Uprave mag. Ludvik Golob na Skupščini 9. julija povedal, da zgolj razmišlja o odstopu, ni pa odstopil. Na konstitutivni seji Nadzornega sveta Premogovnika Velenje, ki je bila 10. julija 2015, je povedal, da ostaja na funkciji predsednika Uprave Premogovnika Velenje, o čemer smo javnost že obveščali.
 
Po Skupščini Premogovnika Velenje dne 9. 7. 2015 je bil opravljen razgovor med novim predsednikom NS Stojanom Nikolićem in članom Uprave za prestrukturiranje Borisom Štefančičem. Član Uprave je pojasnil razloge za takšno ravnanje. Predsednik NS je člana Uprave pozval, da naj premisli in nadaljuje prestrukturiranje v Skupini Premogovnik Velenje.
 
Nadzorni svet v novi sestavi je na svoji konstitutivni seji dne 10. 7. 2015, kjer je bil član Uprave upravičeno odsoten, zavzel stališče, ki ga je povzel predsednik NS, ki  je menil, da je za odstop člana Uprave še vedno čas.  Razprava se je zaključila z ugotovitvijo, da NS opravi razgovor s članom Uprave.
 
Na 2. redni seji Nadzornega sveta Premogovnika Velenje dne 27. 7. 2015 je bil pod točko razno opravljen razgovor Nadzornega sveta Premogovnika Velenje s članom Uprave za prestrukturiranje. Član Uprave je Nadzornemu svetu pojasnil razloge za takšno ravnanje na Skupščini in podal ustno izjavo, da je na podlagi povabila predsednika NS Premogovnika Velenje po Skupščini dne 9. 7. 2015  in stališča Nadzornega sveta Premogovnika Velenje z dne 10. 7. 2015 pripravljen nadaljevati sodelovanje kot član Uprave za prestrukturiranje tudi v prihodnje. Boris Štefančič je predsedniku NS PV dne 11. 8. 2015 osebno izročil dokument »Umik izjave o odpovedi opravljanja funkcije člana uprave«. Predsednik NS PV se je z izjavo seznanil in jo predal sekretarki NS PV, da jo posreduje vsem članom NS PV za obravnavo na naslednji redni seji.

Izjava Stojana Nikoliča, predsednika Nadzornega sveta Premogovnika Velenje: »Nadzorni svet Premogovnika Velenje še ni obravnaval odstopne izjave Borisa Štefančiča, člana Uprave za področje prestrukturiranja. Na seji NS PV 27. 7. je nadzorni svet prejel ustno izjavo gospoda Štefančiča o pripravljenosti sodelovanja tudi v prihodnje. Gospod Štefančič bo omenjeno izjavo podal tudi pisno, nakar se bo NS PV opredelil tako do odstopne izjave kot do izjave o pripravljenosti sodelovanja v prihodnje.«

Objavljeno: 20-08-2015