V Premogovniku Velenje podpisali socialni sporazum

15. januarja 2015 je bil med socialnimi partnerji in Upravo podjetja podpisan socialni sporazum za leto 2015. Sporazum, ki velja za vse zaposlene v Skupini PV, za katere veljajo določila Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije, je bil sklenjen z namenom uspešnega finančnega in poslovnega prestrukturiranja družb v Skupini Premogovnik Velenje s poudarkom na  socialno uravnoteženem pristopu.

Predsednik Uprave Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob se je socialnim partnerjem zahvalil za kooperativnost in sprejemanje odgovornosti: »Uprava Premogovnika Velenje si je v skladu z načrtom finančnega in poslovnega prestrukturiranja v Premogovniku Velenje v zadnjem obdobju, ko se soočamo z zelo zahtevno likvidnostno situacijo, obenem pa z zelo težkimi geomehanskimi razmerami v proizvodnji, zadala zelo smele načrte, ki jih je tudi že začela izvajati. Eden temeljnih ciljev je podpis socialnega sporazuma s socialnimi partnerji. S podpisom socialnega sporazuma smo rudarji ponovno dokazali, da znamo v težkih trenutkih razmisliti preudarno, razumeti trenutno situacijo ter strniti vrste.«

Član Uprave Boris Štefančič je dodal, da je podpis sporazuma velik dosežek pogajalcev na obeh straneh in je ena od ključnih podlag za normalizacijo delovanja Premogovnika Velenje. »Učinki prihrankov z naslova socialnega sporazuma so izjemnega pomena, kar bo pozitivno vplivalo tudi na urejanje odnosov do različnih deležnikov, kot so kreditodajalci, lastniki in drugi upniki v procesih finančnega in poslovnega prestrukturiranja.«

Predsednik Sindikata Premogovnika Velenje Ferdinand Žerak je prepričan, da je ne glede na to, da gre za poseganje v plače zaposlenih, podpis sporazuma nujna odločitev: »Z dogovorjenimi ukrepi omogočamo socialno varnost članov sindikata in vseh zaposlenih.«

Predsednik Sveta delavcev Premogovnika Velenje Bojan Brcar pa je poudaril, da gre za bolečo odločitev, ki pa je nujno potrebna: »Podpis omogoča ohranitev delovnih mest za vse zaposlene, kar je izjemnega pomena. Upam, da bodo prišli časi, ko ne bo treba več posegati v plače.«

Cilji ukrepov, zapisanih v socialnem sporazumu, so uspešna sanacija poslovanja celotne Skupine Premogovnik Velenje in ohranjanje delovnih mest v Skupini, hitrejši gospodarski razvoj in poslovanje Skupine, ki bosta omogočila hitrejši napredek s stabilnimi poslovnimi razmerami, temelječimi na uravnoteženih dohodkovnih razmerjih in spoštovanju vseh pridobljenih pravic vseh zaposlenih ter skrb za socialni razvoj, zagotavljanje socialne varnosti in zmanjšanje socialnega tveganja za zaposlene v Skupini Premogovnik Velenje.

Za doseganje stabilnega poslovanja v letu 2015 so poleg doseganja proizvodnje nujni še znižanje stroškov materiala, storitev in dela.

Za doseganje cilja na področju stroška dela so se socialni partnerji zavezali izvajati ukrepe, kot so znižanja osnovnih bruto plač vsem delavcem, ki so zaposleni po določilih Kolektivne pogodbe premogovništva, ukinitev stimulacije družbe v višini 1,94 odstotka ter znižanje enote enostavnega dela za 5 odstotkov, pri tem pa osnovna bruto plača ne sme biti nižja, kot jo določa Zakon o delovnih razmerjih. Za delavce, ki delajo skrajšani delovni čas in zaradi invalidnosti prejemajo nadomestilo, velja, da njihova neto plača in nadomestilo ne smeta biti manjša od minimalne neto plače. Sestavni del ukrepov je nova sistematizacija delovnih mest in zmanjšanje povprečnega števila zaposlenih s t. i. mehkimi ukrepi.

Uprava si je na osnovi sporazumnega dogovora z Nadzornim svetom Premogovnika Velenje že lani maja znižala plače za 10 odstotkov. Hkrati je prilagodila maksimalno število dopusta na 30 dni v koledarskem letu. Enak ukrep je Uprava izvedla tudi za vse druge podpisnike individualnih pogodb (direktorji hčerinskih podjetij). S podpisom sporazuma se vsem podpisnikom individualnih pogodb osnovno plačilo zniža še za dodatnih 1,94 odstotka.

Socialni sporazum so partnerji sklenili za obdobje med 1. 1.-31. 12. 2015.

Objavljeno: 16-01-2015