V Premogovniku Velenje izvajamo poskusno obratovanje novega glavnega jamskega črpališča

Konec letošnjega julija smo v Premogovniku Velenje končali izvajanje prve faze poskusnega obratovanja novega jamskega črpališča na k. –41,5 in delno obnovljenega glavnega jamskega črpališča na k. –130. Po končani rekonstrukciji bosta obe črpališči obratovali v avtomatiziranem režimu in tako zagotavljali nemoteno odvodnjavanje jamske odpadne vode na površino. V obeh bo nameščena najnovejša elektrostrojna oprema, ki bo omogočala avtomatsko obratovanje brez stalne prisotnosti delavcev v njih. Nadzor nad obratovanjem bo potekal na površini, in sicer iz Varnostno-tehnološkega informacijskega sistema (VTIS-a).

Zanesljivo obratovanje sistema za odvodnjavanje jam Premogovnika Velenje je zelo pomembno, saj je treba iz glavnega jamskega črpališča na površino izčrpati več kot 2 m3 jamske vode na minuto. Jamsko črpališče na k. –130 je bilo že izrabljeno, zato je bila nujna temeljita rekonstrukcija celotnega sistema za črpanje jamske vode na površino.

Vse idejne in tehnične rešitve, ki so obdelane v zahtevnih izvedbenih rudarskih projektih za rekonstrukcijo sistema črpanja jamske vode na površino, so plod lastnega znanja strokovnjakov iz Premogovnika Velenje.

Glavni jamski zbiralniki, v katere priteka jamska odpadna voda, bodo ostali na k. –130, kjer bo urejeno manjše črpališče za kontinuirano prečrpavanje jamske vode v novo črpališče na k. –41,5. Na k. –130 bomo namestili manjše črpalke za kontinuirano črpanje vode s kapaciteto 2,5 m3/min in močjo elektromotorja 90 kW, ki bodo premagovale višinsko razliko približno 100 metrov. V teh dneh izvajamo testiranje delovanja ene črpalke. Ker imajo nove črpalke manjše gabarite kot zdajšnje, bodo tudi stroški obratovanja veliko cenejši, njihovo vzdrževanje pa enostavnejše.

Po uspešno opravljenem poskusnem obratovanju sistema črpanja jamske vode na površino preko novega črpališča na k. –41,5 bomo z novima črpalkama postopoma zamenjali še črpalki na k. –130. S tem bo končan zelo zahteven projekt rekonstrukcije črpanja jamske vode na površino.

Popolnoma avtomatizirano črpanje jamske vode na površino ne bo zagotovilo samo nemotenega odvodnjavanja jam in zmanjšanja stroškov odvodnjavanja jamske odpadne vode na površino, temveč je za Premogovnik Velenje zelo velika pridobitev tudi z varnostnega vidika.

Objavljeno: 03-10-2014