22. seja Skupščine Premogovnika Velenje

22. seje Skupščine Premogovnika Velenje, ki je potekala v petek, 19. septembra 2014, se je udeležilo več kot 90 odstotkov delničarjev z glasovalno pravico, prisotni pa so bili tudi člani Nadzornega sveta Premogovnika Velenje.
 
Delničarji so se na seji Skupščine najprej seznanili z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2013, z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter s prejemki Uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2013.
 
Skupščina je nadzornemu svetu družbe podelila razrešnico za poslovno leto 2013, upravi družbe je ni podelila.
 
Sprejet je bil sklep o imenovanju pooblaščene revizijske družbe za leto 2014 – imenovana je bila družba KPMG Slovenija.

Objavljeno: 19-09-2014