Obvestilo delničarjem

Uprava družbe sporoča, da je Nadzornemu svetu družbe predložila v obravnavo revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2013. Revizija je bila opravljena skladno z revizijskimi standardi in izdano je bilo mnenje na revidirane računovodske izkaze. Nadzorni svet je podal pripombe k revidiranemu letnemu poročilu in družbi naložil popravke revidiranega letnega poročila.

Uprava bo pripravila dopolnjeno/spremenjeno že revidirano letno poročilo. Posledično je zahteva revizijske hiše, da spremembe revidiranega letnega poročila pomenijo revizijo slednjega in ponovno izdajo mnenja.

Zaradi navedenih okoliščin potrebujemo še nekaj časa za sklic oz. izvedbo redne letne skupščine.

Redno letno skupščino bomo sklicali in izvedli v najkrajšem možnem času.

Objavljeno: 31-07-2014