Varnost v jami Premogovnika Velenje

V skladu z Zakonom o stavki ter z določili Kolektivne pogodbe Premogovnika Velenje ter Kolektivne pogodbe Premogovništva Slovenije se v Premogovniku Velenje tudi v času stavke zagotavlja minimum delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi in premoženja v času stavke in nadaljevanje dela po končani stavki, za kar je v času stavke odgovoren stavkovni odbor. Ta mora z načinom izvedbe stavke zagotoviti, da je stavka organizirana in vodena na način, ki ne ogroža varnosti in zdravja ljudi ter premoženja in omogoča nadaljevanje dela po končani stavki (5. člen Zakona o stavki). Stavkovni odbor mora med stavko sodelovati s poslovodnim organom organizacije oziroma delodajalcem zaradi zagotovitve minimuma delovnega procesa.
V jami Premogovnika Velenje se tudi v času stavke izvaja redni nadzor skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo in internimi akti.
O stavki je bila obveščena tudi Inšpekcija za energetiko in rudarstvo Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor.
Glede odziva Holdinga Slovenske elektrarne pa želimo pojasniti, da je logično, da se morata o socialnih pravicah med seboj uskladiti Uprava Premogovnika Velenje in socialni partnerji oz. v času stavke stavkovni odbor, vendar povišanje cene premoga ne zadeva zgolj Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj, saj gre za tripartitno pogodbo o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije, ki jo je poleg omenjenih podpisal tudi HSE. Zavedamo se, da je pri tem bistveni partner kupec, to je v našem primeru Termoelektrarna Šoštanj, s katerim se dogovarjamo o ceni premoga. Ker pa tako Premogovnik Velenje kot TE Šoštanj sodita v Skupino HSE (TEŠ je v 100-odstotni lasti, PV pa je v večinski lasti HSE) in je vprašanje cene premoga ključnega pomena tudi za reševanje drugih stavkovnih zahtev, vsekakor pričakujemo, da bo v pogajanja še naprej aktivno vključen tudi Holding Slovenske elektrarne.
Danes, v ponedeljek, 7. julija, so se ob 9. uri nadaljevala pogajanja med Upravo Premogovnika Velenje in stavkovnim odborom, na katerih je bila s strani Uprave PV predlagana prekinitev stavke in moratorij za tri mesece, da bi se v tem času uredile vse zadeve v zvezi s ceno premoga in likvidnostjo družbe, enaki predlogi pa so bili predstavljeni tudi vsem stavkajočim v prezivnici (op. a. prostor, kjer se zbirajo rudarji pred odhodom v jamo). Predlogi s strani stavkajočih niso bili potrjeni, tako da se stavka nadaljuje.

Objavljeno: 07-07-2014