Odziv Premogovnika Velenje na izjave HSE ob napovedani stavki

Sindikat Premogovnika Velenje, ki se je v minulem tednu preimenoval v Stavkovni odbor Sindikata Premogovnika Velenje, je v ponedeljek, 24. 2. 2014, sklical novinarsko konferenco, na kateri je stavkovne zahteve predstavil medijem in drugi javnosti. V torek, 18. 2. 2014, je z njimi že seznanil tudi Upravo Premogovnika Velenje. Del zahtev se nanaša na Upravo Premogovnika, del pa na Holding Slovenske elektrarne (HSE), predvsem na ureditev razmer znotraj skupine HSE. Vsebina in tolmačenje posameznih stavkovnih zahtev sta v pristojnosti stavkovnega odbora. Uprava Premogovnika Velenje bo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi zagotovila, da bosta v času stavke zagotovljena varnost in zavarovanje ljudi ter premoženja.

V Premogovniku Velenje (PV) smo presenečeni nad stališči, ki jih ob napovedi stavke v javnost plasira Holding Slovenske elektrarne. V zadnjem letu smo znotraj HSE priča slabi koordinaciji in vodenju skupine (vsaj kar se PV tiče). Nesprejemljivo je, da konec meseca februarja še vedno nimamo potrjenih potrebnih količin premoga za letošnje leto. Čudi nas tudi dokaj nenavadna praksa, ki s korporativnim upravljanjem nima veliko skupnega. HSE sam odloča o zavezah Premogovnika Velenje do drugih. Razgovori na Slovenski odškodninski družbi ter Ministrstvu za infrastrukturo in prostor o obveznostih PV tečejo brez prisotnosti zastopnikov premogovnika. Ob tem se pozablja dejstvo, da je PV samostojna družba, ki za svoje delovanje sklepa lastne pogodbe in samostojno deluje na trgu.

Z izjavami, ki jih ob napovedi stavke daje sedanje vodstvo HSE, slednji povsem zanemarja dejstvo, da je PV v zadnjih letih sam izvedel postopno prestrukturiranje premogovniške dejavnosti brez dodatnih proračunskih sredstev. To je bila vsakoletna naloga, zapisana tudi v poslovnih načrtih. Ustvarjanje prihodkov na trgih izven osnovne dejavnosti torej ni nekakšna muha enodnevnica, kot o njej tako omalovažujoče govori generalni direktor HSE, ne upoštevajoč dejstva, da smo v zadnjih dvajsetih letih sami in brez odpuščanj prestrukturirali premogovniško dejavnost. Brez pomoči države in brez proračunskega financiranja smo z lastnimi sredstvi in z ustvarjanjem novih delovnih mest poiskali tržne priložnosti v številnih programih izven osnovne proizvodnje. Postopno dezinvestiranje je bilo dalj časa načrtovano in se tudi izvaja, vendar – resnici na ljubo – časi za to niso ravno najboljši.

Za PV so se v zadnjih letih spremenile nekatere pomembne okoliščine, ki slabšajo razmere za poslovanje podjetja in na katere ne moremo vplivati, kot so na primer spremembe invalidske, pokojninske in okoljske zakonodaje. Tudi pri projektu TEŠ6 se je od začetka izgradnje marsikaj spremenilo. Le cena velenjskega lignita se ves čas obravnava nespremenjena, nominalno. Po podatkih UMAR-ja bi cena 2,25 €/GJ, eskalirana na leto 2004, danes znašala 2,833 €/GJ. Presenetljivo je tudi, da se ob razpravah o ceni lignita nikoli ne upošteva primerjava tržnih vrednosti premogov, ki jih je možno uvoziti v Slovenijo. Vsi po vrsti in brez izjeme so za vsaj 70 % dražji glede na trenutno vrednost velenjskega lignita.

PV si je zadal nalogo, da bo do leta 2015 izpeljal vse ključne razvojne projekte, ki bodo prispevali k zagotavljanju ciljne cene: nadaljnje širjenje odkopov, modernizacijo dela pri izdelavi jamskih prostorov in večanje napredkov na pripravskih deloviščih ter izgradnjo izvoznega jaška NOP II. Izpeljavo tako zastavljenega razvojnega programa bi ob doseganju planirane cene (do 2,8 €/GJ), ki izhaja iz dolgoročne pogodbe HSE-TEŠ-PV za obdobje 2005-2014, lahko Premogovnik Velenje financiral sam. Vendar HSE določil te pogodbe zadnji dve leti ne spoštuje, zato Uprava PV tudi ne more izpolniti zahtev po dodatnih izplačilih s strani sindikata. 

S strani HSE zanemarjeno je tudi dejstvo, da v PV že nekaj let načrtno izvajamo potrebne ukrepe za zniževanje stroškov; edini v Skupini HSE smo, ki zmanjšujemo število zaposlenih in stalno večamo produktivnost. Edini smo si že marca 2012 samoiniciativno znižali plače za 5 %, uprava celo za 10 %. Edini smo, ki delamo vsako leto več in ustvarjamo eksterno realizacijo, ki je lani znašala skoraj 60 mio (vedno več v tujini), kar predstavlja prestrukturiranje rudarskih delovnih mest; to je cilj, ki ga imamo zapisanega v vseh naših dokumentih. Edini smo tudi, ki za financiranje lastnih R & D programov zelo učinkovito pridobivamo nepovratna sredstva iz evropskih skladov na najvišjem strokovnem nivoju.

Premogovnik Velenje je pomemben člen v skupini Holding Slovenske elektrarne, za kar si bomo prizadevali tudi v bodoče. Žalostno, da se tega v HSE ne zavedajo več …

Objavljeno: 24-02-2014