Premogovnik Velenje ključni partner projekta “Underground in the cloud”

Septembra 2013 je na Poljskem potekalo uvodno srečanje partnerjev dve leti trajajočega mednarodnega projekta »Underground in the cloud« (Podzemlje v oblaku), ki je sofinanciran v okviru programa Leonardo da Vinci, akcija Partnerstva. Ključni partner projekta, katerega cilj je izdelava izobraževalnih gradiv na področju varnosti pri delu v premogovnikih za uporabo v spletni učilnici, je Premogovnik Velenje.

Akcija Partnerstva povezuje izobraževalne organizacije, podjetja in socialne partnerje pri sodelovanju v projektih, ki se navezujejo na poklicno izobraževanje in usposabljanje. Cilj projekta je izdelati različna izobraževalna gradiva na področju varnosti pri delu v premogovnikih za uporabo v spletni učilnici. Vsak od partnerjev je pristojen za pripravo svojih gradiv z opisom primerov iz prakse. Pri pripravi gradiv sodelujejo dijaki 3. in 4. letnika programa Geotehnik, Rudarske šole Šolskega centra Velenje, ki imajo v Premogovniku Velenje praktični pouk. Delo poteka pod mentorstvom in v sodelovanju s Službo za varnost in zdravje pri delu Premogovnika Velenje in Praktičnim izobraževanjem rudarske usmeritve. Preučevani temi sta Zdravje in varstvo pri delu, s podtemami Vloga in organiziranost varstva in zdravja pri delu z vidika zakonodaje, Osebna varovalna oprema, Delovna oprema, Reševalna služba, Reševalni aparati, Promocija zdravja na delovnem mestu in Potencialne nevarnosti. Gradiva bodo prevedena v angleščino in v vse partnerske jezike ter bodo na razpolago uporabnikom – dijakom in študentom.

Projektne aktivnosti »Underground in the cloud«, ki jih vodi Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, bodo trajale do junija 2015. Partnerji iz Slovenije, Poljske in Češke bodo napredek dela spremljali na rednih mednarodnih srečanjih, ki bodo predvidoma potekala vsakih šest mesecev.

Objavljeno: 03-12-2013